Лекции по Икономика

25. Производствен процес и производствен цикъл

І-Производствен процес е съвкупността от всички взаимосвързани дейности, които се извършват в предприятието и пряко или косвено съдействат за създаването на неговите продукти. Той протича на работните места . Чрез производствения процес като цяло се осъществява някакъв вид преобразуване на входните ресурси. То може да бъде:
- физическо – променят се форма, цвят, свойства, размери
-физиологично –променя функционалното състояние на живите организми
-информационно – чрез предаване на информация
-обмен - промяна собствеността на различни обекти
-промяна местоположението –чрез него се придвижват материалните потоци в пространството
-съхранение – складиране.
В предприятията се извършва комбинация от процеси.
Структурата на производствения процес представлява съвкупност от взаимообвързани съставни части на процеса, обособени в резултат на неговото раздробяване. В следствие на това се различават:
-технологичен процес. Към този процес спадат и естествения процес /ферментация, изсушаване/
-частични процес . Той се състои от операции. Операциите се състоят от манипулации.
Най-малките единици на процеса са работните движения.
Освен технологичния, в предприятията протичат и следните процеси:
- Ремонтен; енергиен; инструментален; транспортен; складов; контролен.
В зависимост от ролята, която имат за получаване на крайния продукт те се делят на основен и спомагателен процес.
Структурата на производствения процес е основа, върху която се гради неговата организация.
Принципите на производствения процес са: пропорционалност; паралелност; непрекъснатост; праволинейност; ритмичност; интеграция, гъвкавост, точно на време.
ІІ.Производствен цикъл е календарното време, за което се осъществява производствения процес във фирмата.. Той изразява организирането на процеса във времето. Неговите елементи са: технологичен цикъл, междуоперационен цикъл; престои.
Съкращаването на производствения цикъл води до ускоряване обръщаемостта на оборотния капитал. Това се постига чрез:
- намаляване продължителността на операциите
- ликвидиране на всички прекъсвания в процеса по организационни причини