Лекции по Икономика

26. Спомагателни и обслужващи стопанства

Техническата инфраструктура е съвкупност от звена, системи, обекти, съоръжения и др., в които протичат спомагателните производствени процеси във фирмата. За формирането й оказват влияние следните фактори: структурата на производствения процес; спецификата на техниката и технологията; количеството на преработваните материали; възможностите на фирмата да задоволи нуждите си чрез собствена дейност. Спомагателните и обслужващи стопанства са: ремонтно стопанство, енергийно, складово, транспортно, инструментално, перално, плажно, парково.
Особеностите на съвременната организация на спомагателните процеси са: аутсорсинг /изнасяне на дейности извън предприятието/; абонаментно обслужване, логистика /интегрирано управление на стоковите процеси от мястото на възникването им до крайното потребление/.
Логистиката се отличава с обект на управление на материалните потоци, производствения процес се разглежда в неговата цялост и единство, при изпълнение на дейностите, целта е да се намалят разходите и да се осигури високо обслужване на клиентите. Известни са следните системи на поръчка на необходимите за процеса материали: система на ритмична поръчка; система „точка на поръчката”; оптимална система.
Друга особеност на спомагателните стопанства е оптимизацията на размера на поръчката и прилагане на снабдителна стратегия без поддържане на запас, използването на „Канбан” в системата „точно на време”.
Движението на материалните потоци може да се извършва по метода на изтласкването / всяко раб.място се ръководи от предишното от това колко и какво е извършено на него/ и по метода на изтеглянето /исканията идват от края на производствения процес и се движат към неговото начало според срока на изпълнение на поръчката/.