Лекции по Икономика

Стопанска дейност и организация

Лекции по Стопанска дейност и организация
Съдържание:

1. Същност на стопанската организация и субекти на стопанската дейност
2. Видове предприятия /по ТЗ/
3. Планова дейност на фирмата
4. Стратегия на фирмата
5. Производствена програма: същност и показатели
6. Производствен капацитет на фирмата
7. Същност и предназначение на капитала на фирмата
8. Собствен и привлечен капитал. Акционерен капитал
9. Цена и структура на капитала на фирмата
10. Инвестиции и инвестиционен процес във фирмата
11. Същност, видове и структура на ДА на фирмата
12. Оценка, изхабяване, амортизация и ефективност на ДА
13. Същност и видове краткотрайни активи /КА/ на фирмата
14. Оперативно управление на КАФ и показатели за използването им
15. Състав и структура на персонала
16. Производителност на труда-характеристика, показатели и методи за измерване
17. Себестойност на продукцията
18. Видове разходи и методи за тяхното отчитане
19. Цени и ценообразуване
20. Състав и структура на цената
21. Финансиране и финансови взаимоотношения на фирмата
22. Приходи и печалба на фирмата
23. Показатели за финансовото състояние и финансовите резултати на фирмата
24. Организация на производството
25. Производствен процес и производствен цикъл
26. Спомагателни и обслужващи стопанства