Лекции по Икономика

10.1. Туристическата политика като система

Понятието „туристическа политика” е сравнително ново. Неговата поява и развитие се наблюдават през втората половина на 20в. Това може да се оябсни с обстоятелството, че необходимостта и стремежът за съзнателно осъществявани и координирани въздействия върху туристическия процес се зараждат сравнително късно. Те са естествен резултат от смущенията в икон кръгооборот, кризисните явления, както и от нарастващото икон влияние на модерния туризъм.
Тур политика е интегрална част от политическите отношения като цяло. Ето защо теоретичният анализ на свързаните с нея проблеми е целесъобразно да започне с изясняване на въпроса: както представлява самата политика? Отговорът му включва преди всичко една обща характеристика на политиката като обществена система, която обхваща следните по-важни елементи или подсистеми:
Политически субект (носител). Типично за него е, че той е:
- Носител и представител на интересите на определени обществени сили и формирования (групи,класи), които са спечелили борбата за власт в конкретен исторически план
- Разполага със законно определени и предоставени му мандат, права и пълномощия да взема решения и да осъществява регулативни въздействия
- Има водеща роля при целеполагането (определя целите), като част от процеса на регулиране и управление на общественото развитие
Когато се изяснява същността на политиката като система, важно е да се има предвид, че субектът стои в основата на разграничаването на нейните йерархични равнища (международна, държавна, регионална и др). освен това той има най-пряко отношение към динамичните изменения в политиката като цяло. Често срещано явление в историята и настоящето е непрекъснатото му обновяване
Политическо обект на политиката – той може да бъде всяко нещо, което понася (или към което са насочени) регулативните въздействия , осъществявани от субекта на политиката. Характеризира се с това, че по правило определя вида на политиката. Ако обект на регулиране са международните отношения, става дума за международна политика, ако е транспортът – транспортна и т.н. Политическият обект е относително постоянен елемент в политическата система, защото правителства се сменят, но икономиката като обект на регулиране остава
Целепокагане (подсистема „цели на политиката”) – характеризира най-общо очакванията в резултат от регулативните въздействия. Целеполагането е присъщо на политическия субект и се реализира от него. В този смисъл то пряко отразява конкретни политически интереси. Целите обикновено се променят в зависимост от динамиката в обекта на политиката, в средата и условията на неговото фукциониране
Средства (инструменти) на политиката – чрез тях се реализират регулативните въздействия и се постигат целите на политиката. В този смисъл те се определят от и подчиняват на целеполагането. От вида им зависи и характерът на политическата система (репресивни средства – тоталитарна полит система)
Политически решения и регулативни въздействия – тя има най-динамичен характер. Най-пряко се свързва с инструментите за политическо въздействие и изпълнява ролята на техен катализатор
Туристическата политика носи всички системни характеристики на политиката като цяло(субект, обект, целеполагане, средства, решения и регулативни въздействия). В специализираната литература тя се изследва най-често в контекста на икон политика и това има своите стабилни логически основания. Туризмът пряко зависи както от отрасловата (транспортна, аграрна, строителна) така и от функционалната(валутно-финансова, ценова, кредитна) икон политика. Освен това в по-голямата си част условията за възникване и просперитет на явлението са пряко или косвено свързани с икономиката и икон растеж. Същевременно еволюцията на туризма през последните десетилетия непрекъснато утвърждава соц-икон му роля, а масовизирането му все повече интегрира не само типично икономически, но и ред други обществени интереси
Определянето и тълкуването на тур политика като отраслово-икономическа в съвременния етап от развитието на явлението не разкрива в пълна степен нейното богато съдържание. Макар че туризмът вече има утвърдено място сред отраслите и секторите на много национални икономики, то все повече се обвързва и интегрира с редица други съставки на обществената система и представа да бъде само обект на икон политика. Все повече международни, държавни и регионални институции и организации насочват интереса и вниманието си към това явление. Това превръща тур политика в една надмеждуотраслова и комплексна подсистема на политика като цяло. Днес трудно можем да си представим тур развитие без ефективна намеса на субектите от здравната, екологичната, образователната и редица други видове политика
От казаното дотук може да се направи обобщеният извод, че туристическата политика е система от принципи, методи, решения, въздействия и мероприятия, осъществявани от упълномощени субекти (органи, организации и институции) за съзнателното и целенасочено управление и регулиране на туристическото развитие.
Няколко са по-важните причини за изчерпването на реалната възможност от саморегулиране на тур развитие:
- Масовизирането на тур потребление като резултат от влиянието на множество фактори
- Териториалната експанзия на туристическото предлагане, включването на много страни и региони в целите за тур посещения и изостряне на конкурентната борба между тях
- Умножаване на отраслите, организациите и институциите, които участват в създаването на тур продукт и разпределението на ползите и вредите от него
- Нарастване на потенциала на туризма и перспективната му водеща роля в обществото
Основни фактори, които определят процеса на формиране,функциониране и поведение на системата са:
• Природни условия и фактори (климат, релеф, геогр положение, води, флора,фауна) – въздействат върху системата на тур политика в зависимост от тяхното наличие или отсъствие, конкурентните им характеристики, рационалното или неразумното им използване за нуждите на тур и общото соц-икон развитие
• Транспортни – определят характера на тур политика по отношение на осигуряване на транспортна достъпност, развитие и усъвършенстване на транспортната система, координиране дейността на различни транспортни и туристически ведомства и предприятия и др.
• Социални (условия на живот, урбанизация, свободно време, развитие на културата) – влияят върху формирането на онези елементи в системата на тур политика, които касаят гранични за туризма области на влияния и въздействия (соц законодателство, стимулиране на развитието на културните институции и др)
• Икономически фактори – свързани са със създаването на подходяща икон база за развитие на туризма - стабилни външноикон и вътрешнофинансови условия, благоприятен инвестиционен климат и професионално кредитиране
• Правни фактори – имат най-пряко отношение към законодателното осигуряване и стимулиране на тур развитие, регламентиране на условията за осъществяване на тур дейност, определяне на правилата на игра на тур пазар и т.н.
Някои автори предлагат и друго групиране на факторите, които влияят върху формирането на системата на туристическата политика: а)фактори на търсенето; б)фактори на предлагането (Р. Мил и А.Морисън) изследват т.нар. смущаващи фактори, които определят функционирането на тур политика, като ги разделят на външни(изменения в търсенето, обща икон стагнация, енергийна криза, глобални климатични фактори и др.) и вътрешни(качество на тур ресурси, политика на свободно време, наличност на свободна земя и инвестиции, работна сила и др.)