Лекции по Икономика

10.2. Цели и средства на туристическата политика

Целите, заедно със средствата за тяхната реализация, са важна съставна част от системата на туристическата политика. Те се определят от субекта на регулативното въздействие, подчиняват се на общата държавна или международна политика и зависят пряко от конкретните условия и степента на развитие на самото явление туризм. В този смисъл едни ще бъдат целите на тур. политика в периода н аутвърждаване на една страна на международния тур. пазар и съвсем други, когато трябва да се отстояват позициите на развит туризъм с висок стандарт. Важен принцип на целеполагането в тур. политика е формирането на еднопосочни интереси за поощряване на туризма.

Целите на тур. политика се характеризират с динамика и са в процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване, което се определя от наличието на определени условия(икономически, социални, политически) и ресурсно осигуряване(човешки, природни, материални, финансови и др.). Но е възможно да се определят по-общи, стратегически цели, които да бъдат валидни за по-дълъг период. Опит за определяне на такава по-обща цел праави швейцарския професор Й. Крипендорф: „Най-висшата цел на тур. политика се състои в: трайното гарантиране на възможности за активно физическо и психическо възстановяване на хората; обяуването на все по-широки слоеве от населението с незасегната от човека природна среда и създаване на условия иформи на туризъм, които не противоречат на коренните интереси на местното население”. Тази формулировка макар и не съвсем завършена е съобразена с основната същностна черта на туризма като явление – неговата хуманна насоченост.

Процесът на изграждане на цялостната подсистема на целеполагане в рамките на тур. политика обикновено е съпроводен от редица обективни трудности и проблеми.
- Непрекъснато се разширява и условнява целевия спектър на тур. политика
- Увеличава се броят на различните субекти на тур. политика, което е свързано с формиране на многобройни интереси и цели по повод тур. развитие
- Усложнява се оценката на целевите въздействия, поради невъзможността да се определи единен критерий за целесъобразност и ефективност на целите.

Необходимо е преди всичко да се отчита съществуващата специфика в системата на целеполагането според степента на социално-икономическо развитие. По този признак Бруно Тийц разграничава целите на тур. политика за индустриално развитите и за развиващите се страни. За първите според него е характерна по-висока степен на развитие както на международния(активен, пасивен), така и на върешния. За развиващите се страни целите на държавна тур. политика се свързват най-пряко със стимулиране на мевдуанродния активен туризъм и ограничаване на пътуванията на собствените граждани в чужбина за сметка на мотивиране на вътрешния туризъм.

Целите тур. политика се разграничават и в зависимост от йерархичното равнище, на което се определят и реализират:
- Цели на междуанродна тур. политика
- Цели на държавна тур. политика
- Регионални цели на тур. политика
- Фирмени цели на тур. политика

Целите на международната тур. политика се определят в рамките на колективни субекти (организации) на основата на правно установен консенсус между определн кръг участници в дейността на тези субекти. Насочени са най-общо към постигане на положителни резултати от развитието на туризма в международен мащаб и осигуряване на най-благоприятни условия за това.
За целите на държавната тур.политика е характерно, че се съвместяват и съчетават с останалите направления на целеполагането в системата на политиката въобще – икономическо, социално, културно, транспортно, аграрно, екологично и др. Държавните цели определят и конкретизират целеполагането на по-долните йерархични нива.

По отношение на тур. търсене целите на държавната тур. политика могат да се формулират така:
a. Дългосрочни
- Подобряване на пазарните позиции и облика на страната
- Стимулиране развитието на определени видове туризъм
- Развитие на националната тур. реклама в чужбина
b. Средносрочни
- Удължаване на периода на тур. пътувания чрез привличане на повече туристи по линия на конгресния, балнеолечебния, спортния, специализирания туризъм
- Привличане на платежоспособна клиентела
- Регулиране на туристопотока към определени дестинации
- Ограничаване на визови и гранични формалности за чуждестранни граждани
c. Краткосрочни
- Увеличаване броя на нощувките и туристите от чужбина
- Активизиране дейността по привличане на туристи в преди и след сезона

Целите на държавната тур. политика, свързани с туристическото предлагане:
a. Дългосрочни
• Усъвършенстване структурата на предлагането по видове и форми на туризма
• Подобряване инфраструктурата
• Оптимално използване на тур. ресурси
• Подобряване кредитния и инвестиционния климат
b. Средносрочни
• Удължаване периода на експлоатация на тур, съоръжения
• Поцишаване качеството на тур. продукт чрез система на контрол
c. Краткосрочни
• Регулиране тур. строителство
• Повишаване съраемостта на данъчните постъпления от туризма

Регионалните и локалните цели на тур. политика се определят и конкретизират в рамките на държавата. Към тях се отнасят:
- Увеличаване на тур. посещения в съответен район
- Включване на нови области и обекти
- Подобряване на инфраструктурата
- Опазване околна среда
- Възстановяване на тур. дестинации и селища

Целите на тур. политика, която се реализира на фирмена развнище, могат да бъдат:
- Увеличаване на приходите и печалбата от тур. дейност
- Разширчване на пазарни позиции
- Повишаване качеството
- Удължаване на тур. сезон

В съдържателен аспект целите на тур. политика могат да се разграничат на: икономически, социокултурни, пазарни, екологични, насочени към развитието на човешките ресурси.
По своето предназначение средствата на тур. политика се използват за въздействие в икономически, социален, правен и технически план.