Лекции по Икономика

9.4. Насоки за повишаване икономическата ефективност на туризма

По-важните групи в системата от мерки за повишаване на икономическата ефективност на туризма могат да се обособят по отношение на:
- отраслово /национално/ равнище
- туристически стопански субекти /фирмено равнище/
- мерки за увеличаване на мултипликационния ефект

Като се определят основните направления за повишаване на икономическата ефективност на туризма на национално ниво, е важно да се дефинира водещата роля на държавните органи и институции.Активното им участие намира израз в разработване на общоприета, национална стратегия за развитие на туристическия отрасъл. Подобни дългосрочни програми се реализират в почти всички развити държави.
Туристическият продукт е комплексен резултат от разнородните, но синхронизирани във времето и пространството действия на работещите в туризма и отраслите контрагенти. В тази връзка е необходимо държавните институции да прилагат ефективни механизми за интегриране и координиране на свързаните с туристическата дейност отрасли: транспорт, строителство, търговия, телекомуникации, селско стопанство, околна среда и др. Ограничаването на законовите и бюрократичните формалности стимулира развитието на туристическите предприятия. Данъчните облекчения и отпускането на дългосрочни нисколихвени кредити улесняват дейността на туристическите фирми. Д-та може да насърчава и финансово да подпомага развитието на туризма в нови туристически райони чрез отдаване на земята под аренда за дългосрочен период. Намесата на д-та в данъчната и фискална политика чрез дългосрочното поддържане на нисък и стабилен лихвен процент въздейства благоприятно върху инвестициите в отрасъла, които влияят положително и върху икономическата му ефективност. Особено важно е подпомагането с държавни средства на рекламата, промоцията и маркетинга на националния туристически продукт.
Едно от основните направления за повишаване на икономическата ефективност в дейността на туристическите предприятия е широкото използване на съвременните информационни системи и технологии. Те се прилагат при: резервации и продажби на туристически услуги, организация и управление на туристическата дейност, отчитане и контрол, прогнозиране на промени в туристическото търсене.
Понижаването на експлотационните разходи в хотелиерството и ресторантьорството е от съществено значение за увеличаване на печалбата, а оттам и за повишаване на икономическата ефективност от дейността на туристическата фирма. Намалената сума на разходите не би трябвало да е сметка на понижено качество на туристическия продукт и туристическото обслужване. Основните направления за намаляване на експлотационните разходи са: използване на съвременни програмни продукти при организацията на труда на персонала; прилагане на ефективна система за поетопно наемане на работни кадри според потребностите на туристическата фирма; използване на гъвкави форми за заплащане на труда и мотивиране на персонала; ефективен контрол при оползотворяване на разходите и крайните резултати от дейността на туристическата фирма и др.
Важна предпоставка за увеличаване на икономическата ефективност на туризма е повишаване на качеството на туристическото обслужване, което се възприема като “мултипликатор на потреблението”.Контролът в/у качеството в дългосрочен план водят до значително нарастване на приходите, въпреки големите първоначални разходи за подготовка.
Професионалната реклама в туристическите фирми също повишава икономическата ефективност. В туризма рекламата се оценява като ефективна ако предизвиква продължителна верижна реакция на значително нарастване на туристическото потребление, т.е. туристите посещават многократно определени туристически места и средните им разходи за услуги и стоки се увеличават.
Основните насоки чрез които нараства печалбата на туристическата фирма са: увеличаване на продължителността на туристическия сезон, разнообразяване предлагането на основни и допълнителни туристически услуги; постигане на по-висока заетост на материалната база; повишаване обема на оборота и качеството на туристическите услуги; прилагане на диференцирани цени по сезони и видове продукти и др.
Усъвършенстването на кадровата политика и организацията на труда също водят до увеличаване на икономическата ефективност на туристическите предприятия – необходимо е разработването и прилагане на съвременни подходи за управление на човешките ресурси в туристическата фирма, които се свързват със: съставяне и прилагане на точни длъжностни х-ки и стандарти за обслужване, ефективен набор и подбор на персонал, целенасочено обучение, повишаване мотивацията на управленския и обслужващ персонал.
Подобряването на търговската политика и в частност на възприетата стратегия на ценообразуване на туристическото предприятие също е предпоставка за увеличаване на икономическата ефективност. Прилагане на диференциран и гъвкав подход при реализацията на фирмената ценова политика.
Икономическата ефективност може да се повиши и чрез умелото управление на инвестиционния процес, който се определя от възприетата фирмена стратегия. Ако тя е насочена към иновационни идеи и решения, то обемът на инвестираните средства е значителен и се основава на задълбочен икономически анализ и обективна оценка на риска.
Значителна част от мерките за повишаване мултипликационния ефект от туризма са идентични с насоките за повишаване на икономическата ефективност на национално и на фирмено равнище, като най-значими са : усъвършенстване и задълбочаване на интеграционните връзки на туристическия отрасъл с останалите сектори от националния стопански комплекс; минимизиране на разходите за внос на стоки и оборудване за туристическата индустрия за сметка на увеличаване на средствата за услуги, стоки и съоръжения местно производство; създаване подходящи условия за увеличаване потребетелските разходи и инвестициите в туристическите места; увеличаване броя на туристическите пътувания на местните жители на територията на собствената им страна – стимулиране на вътрешния туризъм; повишаване на степента на удовлетвореност на работещите.
Увеличаването на ефективността от стопанската дейност на туристическите фирми се осъществява чрез прилагане на комплексна с-ма от мерки и мероприятия, насочени към оптимизиране на туристическата дейност. Трайно увеличаване на мултипликационния ефект от туризма може да се постигне с помощта на целенасочено планиране на обема, мащабите и видовете туризъм, които ще се развиват в туристическата дестинация.