Лекции по Икономика

11.2. Системи за планиране в туризма

СПТ няма самостоятелно място. Тя се изгражда и функционира като подсистема на системата на туристическата политика, системата за управление на туристическата дейност или системата за планиране. Следователно нейните компоненти не се различават от тези на вече споменатите по-висши системи. Те се конкретизират по отношение на субект, обект, цели и т.н.
Субекти на планирането са международните, националните, регионалните и местни организации и органи за управление на туристическата дейност. Физическите участници могат да бъдат представители на различни обществени и частни структури, основните са:
- Централни и местни органи на държавната власт /министерства, агенции, отдели, комисии/
- Браншови и небраншови организации и структури от туризма /стопански камари и асоцииации, транспортни организации, туристически асоциации/
- Обществени организации /културни институции, структури от системата на здравеопазването, природозащитни организации/
- Синдикални и други формирования, представляващи наемния труд
- Представители на политически партии и формирования
- Учени и специалисти от областта на туризма, икономиката, финансите и др.
Обектите на планиране в туризма са многоброини и могат да бъдат групирани в следните групи:
- Макроикономически резултати от туризма и ресурси за развитеието на туризма
Някои от по-значителните обекти са: обем на валутните постъпления, дял на туризма в платежния баланс, данъчни постъпления от туризма, разходи за национална реклама, държавни кредити, използвани кредити за туризма
- Социални, екологични и културни ефекти от и разходи за развитието на туризма
Към тях спадат параметри и разходи за специализирано образование на кадри в туризма, необходима за туризма социална инфраструктура, обществена безопасност и сигурност на туриста, качество на живот и жизнен стандарт на местното население, чистота на въздуха и водата.
- Туристически потребности и ресурси за тяхното удовлетворяване
Към тях спадат : обем на туристическото потребление, брой нощувки, структура на туризма по основни видове, асортимент на туристическите продукти, финансови и трудови ресурси
- Туристически места, курорти, райони
По правило в най-типичните обекти на планирането в туризма от тази група са крайбрежните, планински, селски и градски туристически центрове. Планирането на туризма в палнинските територии е свързано със запазване на екологичното равновесие и осигуряване на реално икономическо развитие. Планирането на крайбрежните райони е насочено към разработване на плажната ивица – изграждане на база за настаняване. Непланираният растеж води до пренасищане на бреговата линия и затрудняване на развитието на туристическата инфраструктура.
- Туристически атракции
Тук се отнасят:
Развлекателни паркове, фестивали, конгреси, спортни мероприятия, панаири, изложения, фолклорни празници.
Целополагане – при разработване на план за туристическо развитие на което и да е йерархично ниво в системата на туризма се изисква ясно и точно дефиниране на целите.