Лекции по Икономика

11.3. Технология за планиране на туризма

Процесът на планирането в туризма се основава на събиране, обработка и ананлитчна оценка на голям обем информация. Той се реализира в рамките на 6 технологични стъпки:
А\ определяне на целите и приоритетите на туристическото развитие (целеполагане)
Б \ идентифициране на туристическата система –обект на планирането
В \ определяне на алтернативите за туристическо развитие
Г \ оценка на алтернативите за туристическо развитие
Д \ изпълнение на решенията
Е \ оценка и контрол на изпълнението на плана

Определянето на целите и приоритетите на туристическото развитие е отговорна задача. Във връзка с него е необходимо да се даде отговор на следните въпроси:
- Защо изкаме да развиваме туризъм
- Какви ползи очакваме от туристическото развитие
- Какъв вид туризъм и какви посетители желаем
- Има ли нужда да определим граница на туристическото развитие
- В рамките на какъв период ще конкретизираме очакванията и мерките, свързани с туристическото развитие

Важно място в отговорите на тези въпроси важно място заемат ресурсите. Трябва да се обърне внимание на:
- Определяне капацитета на ресурсите в брой посетители и съпоставката му с ограничителния критерий–размера на територията и поемната способност на ресурсите в нея
- Оценка на нуждите от база за настаняване съобразно типа туристи, които предвиждаме да привлечем (луксозен туризъм, социален туризъм)
- Оценка капацитета на транспорта (летища, железопътни линии, шосейна мрежа)
- Определяне капацитета на основния ресурс – плаж, ски-писта, маркирани пътеки
На база горните оценки може да се разработи целеполагането в рамките на националния план за развитие на туризма.

Втората стъпка е свързана със събирането на информация, могат да бъдат използвани различни методи за проучване, но вниманието трябва да бъде насоченокъм нейние подсистеми:
- Туристически ресурси
- Туристически организации
- Туристически пазар
Основна задача в подготовката на плана за туризма е идентификацията, инвентаризацията, класификацията и характеристиката на обектите в рамките на всяка подсистема. За туристическите ресурси това означава конкретизиране на проучванията в 4 основни техни разновидности:природни, антропогенни, човеки, материални и капиталови. За туристическите организации е важно да се установидоколко са налице и дали имат възможност да осигурят посрещането и обслужването на туристите. Тук се включват субекти, ангажирани в туризма, официални туристически институции, браншови структури.

За туристическите пазари са важни отговорите на следните въпроси:
- Кои пазарни сегменти привличаме
- С какво ги привличаме
- От къде са нашите гости
- Как са научили за нашия продукт

Третата технологична стъпка е определяне на алтернативите. Съяествуват различни решения, кото отговарят на въпроси като:
- Каква тежест да се даде на туристичското развитие в страната
- Кои организации имат основна координационна роля

Какви пазарни решения трябва да се вземат относно сегментрането, рекламата, промоцията, цената на родукта.

Четвъртата стъпка е свързана с оценката на алтернативите на туристическото развитие.. оценкатат се състои от 2 части: анализ на вероятността и оценка на въздействието(очакваните резултати). Анализите в първата част на оценката е насочена към елиминиране на онези от тях, които не са изпълними.
Оценката на очакваните резултатитрябва да обхане както положителните, така и отрицателните техни страни. Ролята и значението на туризма може да се конкретизира в икономически, социален, културен, екологичен, общополитически и локален аспект.

Петата и шестата стъпки включват реализиране, контрол и оценка на осъществените посредством плана алтернативи. Комплексът от конкретни действия може да бъде опрделен под формата на програма, план-график и разпределение на отговорностите.

В съответствие с последователността на описанитетехнологични стъпки се конкретизира и съдържанието на плана за туристическо развитие.елементите му могат да се определят в следния ред:
- Резултати от пазарните анализи и проучвания
- Резултати от анализ на очакваните ефекти от туристическото развитие
- Резултатаи от финасовите анализи
- План за действие и препоръки за реализацияна целите