Лекции по Икономика

Въведение в туризма

Лекции по Въведение в туризма
Съдържание:

Тема 1. Поява и развитие на теорията за туризма
1.1. Обективни исторически предпоставки за поява и развитие на теорията за туризма
1.2. Основни етапи и тенденции в развитието на теорията за туризма
1.3. Мястото на туризма в другите науки и теории
1.4. Поява и развитие на теорията за туризма в България

Тема 2. Същност, определение и съдържание на туризма
2.1. Методологически проблеми при дефиниране на понятието туризъм
2.2. Същностна характеристика и определение на туризма
2.3. Основни видове и форми на туризма

Тема 3. Историческо развитие на туризма
3.1. Обективни предпоставки за поява и развитие на туризма
3.2. Основни етапи в историческото развитие на туризма
3.3. Водещи тенденции и перспективи за развитие на туризма в съвременният етап
3.4. Фактори, определящи развитието на съвременният туризъм

Tема 4. Роля и значение на туризма
4.1. Методически основи за анализ и оценка на ролята и значението за туризма.
4.2. Икономическа роля и значение на туризма
4.3. Неикономически аспекти на ролята и значението на туризма

Tема 5. Проблеми и конфликти в развитието на съвременния туризъм
5.1. Сезонност на туризма
5.2. Конфликти между развитието на туризма и околната среда
5.3. Туризмът и антихуманните явления
5.4. Концепции за развитие на устойчив и алтернативен туризъм

Тема 6. Туристическо място
6.1. Определение и особености
6.2. Фактори и детерминанти на туристическото място
6.3. Типология на туристическите места

Тема 7. Туристически предприятия
7.1. Същностна характеристика и определение на туристическото предприятие
7.2. Типология на туристическите предприятия
7.3. Роля на предприятието при удовлетворяване на туристическите потребности

Tема 8. Материална база на туризма
8.1. Определение и особености на материалната база на туризма
8.2. Структура на материалната база на туризма
8.3. Проблеми при проектиране, изграждане и експлоатация на материалната база на туризма


Тема 9. Икономическа ефективност на туризма
9.1. Същност и особености на икономическата ефективност в туризма
9.2. Критерии и показатели за измерване и оценка на икономическата ефективност на туризма
9.3. Мултипликационен ефект в туризма
9.4. Насоки за повишаване икономическата ефективност на туризма

Тема 10. Туристическа политика
10.1. Туристическата политика като система
10.2. Цели и средства на туристическата политика
10.3. Типология и съдържание на туристическа политика.
11.4. Носители на туристическата политика - обща типология ихарактеристики


Тема 11. Планиране на туризма
11.1. Понятие за планиране на туризма
11.2. Системи за планиране в туризма
11.3. Технология за планиране на туризма