Лекции по Икономика

11.4. Носители на туристическата политика - обща типология и характеристики

В по- тесен смисъл носителите (субектите) на тур. политика са онези административни, професионални или обществени органи и организации, които планират и осъществяват регулираните въздействия върху развитието а туризма на м/нар., национално или местно ниво.
Носителите се делят според:
Предмета на дейност и отношението към туризма:
- С общ х-р (непрофесионални, неспециализирани)- организации и институции, които не са създадени и не функционират в непосредствена връзка с потребността на тур развитие. Обикновено те имат само косвена връзка. Примери: организации и институции с междунар –полит, иконом, финансов , транспорен, синдикален, културен или образователен предмет и х-р на дейност.
- Занимаващи се предимно или само с проблемите на туризма ( професионални, специализирани)- организации и институции които са създадени с основна или единствена цел да подпомагат, планират и регулират тур развитие, да ограничават нег негативно въздействие.
Според ранга и пълномощията:
- Обществено- правни ( административни) институции- представители са на държавната власт. Имат функцията да създават благоприятни условия за разгръщане на стопанската инициатива, да координират и оптимизират разл дейности , да стимулират развитието на тур-ма. За своето функциониране те използват всички законни инструменти на държавата.
- Обществените субекти- целта им е да мобилизират усилията на широки и разнородни по х-р на дейност и интереси субекти за целите на тур. Развитие. Функции: да формират общественото мнение или позиция за пропагандиране на ползите и вредите от експанзията на туризма, промотиране. Нямат реална власт и ефективни средства за да реализират крайните цели на тур политика.
По териториален обхват:
- Международни ( носители на межд тур политика)- да подпомагат и регулират развитието на туризма и да съдействат за създаване на необходимите за това усовия извън нац. Граници и правните компетенции на отделните страни. (ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОИСР, СТО и др.)
- Национални (носители на нац тур политика)- осъществяват регулативно въздействие и управление на тур дейност на територията на отделните страни. (Орган на централно държ. Управление и разл нац обединения, камари, съюзи, асоциации и др.)
- Регионални- имат пълномощия да осъществяват регулативни въздействия върху тур развитие в разл териториално- админ единици и образувания в една страна (щатове, провинции, кантони, губернии, области, окръзи и др.) В някои страни, където държ управление е децентрализирано носителите на регионалната тур политика имат по- голямо влияние, права и пълномощия от тези на нац.
- Местни (локални) носители- в определени случаи се отъждествяват с регионалните. Имат ограничен параметър на действие по правило селище, кур комплекс или др. По своите правомощия и цели на дейност те не се различават от регионалните. (Обединения- с общ или браншов х-р, съвети или асоциации).