Лекции по Икономика

3.1. Обективни предпоставки за поява и развитие на туризма

За изследването на историческото развитие на туризма се използват различни универсални и специфични научни подходи.С особено важно значение за изследването на генезиса на туризма са два подхода – историко-логически и историко-хронологически.

Историко-логическият подход се основава на логиката и закономерностите в развитието на обществените явления без конкретизирана на факти и събития.Необходимостта от този подход изразена най вече, в случаите, когато липсват видими доказателства, материални белези или сигурни информационни източници, от които да се съди за миналото на едно явление.Този подход основно се използва в изследването на първоначалните форми на туризма.
Историко-хронологическият – той се основава на твърда информация.При него историческите събития се периодизират.Приложим и полезен при изследването на туризма като модерно явление в периода на съвременната му история.
Комбинирането и съчетаването на двата подхода и с други методи за историческо проучване е наложително и много полезно.Полезен в тази връзка е и метода на историческият аналог,чрез който могат да се изяснят множество процеси,за които не се разполага с категорични сведения.
Причините за възникването на туризма като явление се търсят в еволюцията на системата „потребности – мотиви”, която включва 4 стадия:

• Първи стадий- наченки на туристическа потребност. През този стадий се слагат основите на индивидуалното потребление по време на пътуване (индивидуално туристическо потребление).
• Втори стадий- еволюция на мотивите за индивидуално туристическо потребление. Много и различни индивидуални мотиви.
• Трети стадий- масовизиране на индивидуално туристическо потребление и нарастване на количеството на туристическите пътувания.Поставя началото на съвременният масов туризъм.
• Четвърти стадий- формиране на обществената мотивация за туризъм, която поражда и съответната потребност от регулиране и управление на явлението, от създаване на система от условия за посрещане и обслужване на туристите.Начало на рецептивният туризъм.
В основата на развитието на всички изброени етапи лежи усъвършенстването на производителните сили и обществените отношения.

По конкретно предпоставките и причините за възникване на туризма могат да се сведат до:
1. Развитието на търговията
2. Усъвършенстване на транспортните средства и транспортната система като цяло
3. Общественото разделение на труда
4. Интензификация на труда и производството, нарастване на икономическото благосъстояние на населението
5. НТП
6. Урбанизацията
7. Нарушавана равновесието „човек- околна среда”
8. Увеличаване на свободното време
9. Промяна в системата на духовните потребности
10. Демократизация на общественият живот