Лекции по Икономика

4.2. Икономическа роля и значение на туризма

Във всички стадии от развитието си тур. се нуждае от стабилна ик. база и тий се свързва с необходимостта от подпомагане и ускоряване на ик. растеж. За оценката на ик. роля на туризма трябва да се наложат някои ограничители като: да се прилага диференциран подход или ясно да се разграничават различните нива и области; да се отчитат + и – проявления; да се отчита конкретмата истор. ситуация и спецификата в развитието на тур.
Преди всичко тур. следва да се оценява в глобален аспект. Като ик. феномен той изпълнява различни роли като най-важната е тази на ик. стимулатор и катализатор. Напр: посредством възпроизводството на раб. сила той съдейства за увеличаване на индивидуалната и обществена производителност; стимулира развитието на нови производствени и обслужващи сектори; ускорява внедряването на съвременни производствени и обслужващи технологии и стимулира иновационните процеси; активизира се търсенето на продукция, машини, технологии и ноу-хау; рецептивния тур.. пряко и косвено стимулира ивестиционните процеси.
Тур. в ролята си на макроикономически агент и мултипликатор, която се изразява в: дисперсия и умножаване ефекта от тур. дейност в останалите отрасли; инжектиране на допълнителни ефекти под ф-та на инвестиции и внос , не само ряко в тур. индустрия, но и в др. отрасли; умножаване на доходите на различните субекти, които участват в тур обслужване; прогресивно увеличение на данъчните постъпления в следствие нарастването на тур. д-ст; увеличаване потребността от трудови ресурси и умножаване на реалните раб места в преки и косвено ангажирани с тур дейности.
Ролята на тур като ик. балансьор и компенсатор: подобряване на отрасловата стр-ра; активизиране на платежния баланс на страните и районите с преобладаващо развитие на приемащия тур; компенсиране на недостига на ик потенциал, където липсвар осн. отрасли като – индустрия и селско стоп; подобряване на баланса на пх и рх на различни равнища.
Най-осезаема е ик роля и значение на тур за нац икономика. Това е активния м/унар тур в качеството му на скрит и невидим износ, който се х-ра с редица конкурентни предимства. Тези предимства определят възможността за по-ускорен и ефективен внос на чужда конвертируема валута посредством: чувствителни ценови разлики; продажбата с/у валута на стоки и услуги, които не могат да се вкл в износната листа на страната по отн на външната търговия; реализация на блага, в който няма вложен жив труд; включване в цената за реализация на тур. продукт и тур. рента; реализирането на икономия на рх поради липса на търг риск при реализация на стоките на място.
Ч/з м/унар активен тур се съдейства за активизиране на пл. баланс и компенсиране на отриц салда в него; увеличаване на вал. Резерви и повишаване на ик стабилност; активизиране на слабо развити страни в м/унар разделение на труда.
Ч/з пасивния (изпращащия) туризъм се постига: експанзия на ик. влияние; разширяване на потенциалните и реални паз възможности; разширяване на ик пространство.
Ик. роля на тур в района и тур. място, които се свързва със създаване на поминък и трудова заетост; активизиране на местната икономика; подобряване на баланса и стр-рата на пх и рх; увеличаване на данъчните постъпления в местните бюджети; развитие и усъвършенстване на техническата инфраструктура.

Ик. роля на тур в системата на м/унар иконом. отношения:
-положителни последици: включване в европ. и световна ик интеграция; подобряване на м/унар транспортни връзки; разширяване и стимулиране на външнотърг отн-я; активизиране на инвестиц политика; стимулиране на ик- та на слаборазвитите страни
-отрицателни аспекти: обвързване на икономиката на приемащата с изпращащата страна; неефективно използване на прир и антропогенни ресурси; обратен износ на нац доход ч/з репатриране на печалби и др.