Лекции по Икономика

4.3. Неикономически аспекти на ролята и значението на туризма

Ик и неик роля на тур трябва да се разглеждат в единство и взаимовръзка. Неик аспекти на тур се появяват по отн-е на субекта на туризма както за туриста така и за онези, които го обслужват. Туризмът следва да се разглежда в контекста на глобализацията в световен мащаб и в качеството му на основен интегриращ фактор и условие за повишаване качеството на живота на индивидите и соц групи. Интегративната му функция се изразява в способността му да обединява: сектори и области, които имат отн-е към ускоряване на динамиката на общ развитие; индивиди от цял свят и всички соц слоеве; разнообразни форми на пътуванем настаняване, което предизвиква соц диверсификация в рамките на тур. продукт; различни чужди и местни участници във формирането на тур продукт; територии в рамките на оща тур сцена.
Главна функция на тур – хуманната т.е. да утвърждава осн права и свободи на човека, да съдейства за благоденствието и всестранното развитие на индивида и соц общности.
Общи социални аспекти, които се свързват с възможностите на явлението, чрез ефективно използване на свободнот време да съдейства в решаването на проблеми в областта на: здравеопазването – създаване на благоприятни усл-я за въстановяване, укрепване на жизнения тонус, повишаване самочувствието и радостта от живота; развитието на соц инфрастр-ра на приемащите райони ч/з акумулиране на средства в местните бюджети, усъвършенстване на съоръженията от системата на здравеопазване и образование; преодоляване на социални и демографски противоречия; активизиране на обществените контакти.
Аспект, свързан с околната среда – могат да се откроят няколко положителни въздействия. Туризмът е: ефективно средство за естетизиране на жизнената среда ч/з усъвършенстване на инфрастр-рата, обновяване на външния дизайн и др; източник на средства за възстановяване и поддържане равновесието в природната среда, преодоляване на екологични катастрофи, създаване на нови прир ресурси; зелен туризъм (еко), който се развива в хармония с околната среда.
Културен ефект: свързва се с възможностите за повишаване образователното равнище на участниците в тур процес; разширяване на общата и спец култура; реализиране на културен обмен; опазване на световното културно наследство; съживяване на древни изкуства и традициил създаване на условия за развитие и стимулиране на м/унар културен и научен обмен и сътрудничество.
Политически ефект: Туризмът като “паспорт” на мира; туризмът като средство за разбирателство и отваряне на различни общности една към друга; “политическият” делови туризъм – ч/з него се решават проблеми на съвременните м/унар и вътрешни пол отношения; туризмът и неговите възможности за положителна промяна на ик имидж на една страна лато противодействие на манипулациите и външните внушения.