Лекции по Икономика

6.2. Фактори и детерминанти на туристическото място

Вътрешните елементи на системния модел на туристическото място са фактори за формирането и развитието му, наричани са още местни условия за развитие на туризма. Всеки отделен фактор има свои количествени и качествени характеристики. Крайната оценка на факторните детерминанти, обаче, дава туристът чрез предпочитане или отбягване на съответното туристическо място. Съществуват две групи фактори: първични и вторични.
Първични фактори- тук се включват туристическите ресурси, които са в пряка връзка със специфичните туристически мотиви за посещение на определена територия. Те имат определящата роля по отношение на привлекателната сила на местността. Тази група включва:
1. Природни туристически ресурси:
а) географско положение- то трябва да се оценява спрямо териториите, които емитират туристи. От тази гледна точка негов основен определител е разстоянието, което отстои от емитивните райони.
б) природно-географски дадености- включват релеф, климат, водни ресурси, флора и фауна на местността. Важни техни характеристики, определящи туризма в съответното място са: уникалност, разнообразие, постоянство на въздействие през годината, средни стойностни величини.
2. Антропогенни туристически ресурси- резултат от миналата и сегашната дейност на местното население.
а) културно-исторически ресурси- материални и духовни исторически обекти (крепости,гробници, храмове), културни събития (кинофестивали, балетни конкурси), културни институции ( театри, музеи, научни институти) и др. Детерминанти на културно-историческите ресурси са уникалност, разнообразие и значимост в общочовешко измерение.
б) социално-икономически и политически ресурси- специфичност на местната обществена система (монархичен център, столица), форми на обществен живот (комуни, обществени движения), икономически обекти и дейности, делови събития, политически институции и събития. Като определител на факторите може да се посочи значимостта им в глобален, национален или локален аспект.
Поемният капацитет на първичните туристически ресурси като цяло е важен определител на туристическата дейност в даденото място.

Вторични фактори - възникват и се развиват вследствие наличието на първичните местни фактори за туризъм, което ги класифицира като производни. Присъствието им, обаче, превръща съответното място в окончателно желано и търсено от туристите.

1. Достъпност на туристическото място- включва наличните и възможни транспортни условия за посещения на местността:
а) транспортна инфраструктура- свързва туристическото място с емитиращите туристически територии, включва автомагистрали, жп линии и др.
б) техническо транспортно оборудване- това са предимно използваните транспортни средства.
в) операционни условия- маршрути, честота на транспортни връзки, режим на ползване на инфраструктурата, транспортно оборудване и климатични условия.
Детерминантите на достъпността в общ план са време(бързина), сигурност, комфорт и цена.

2. Условия на престой в туристическото място- включва материално-техническите удобства за пребиваване на туристите в съответното място.
а) инфраструктура- съвкупност от съоражения с общ обслужващ характер, които обикновено са дело на публичния сектор и не формират директно приходи и печалба. Често се разделя на производствена и социална. Към инфраструктурата се причисляват транспортни артерии, пристанища, водопречиствателни станции и др. В социален аспект се прибавят поликлиники, аптеки, библиотеки, паркинги и др. Съществени определители инфраструктурния фактор са капацитет, качество, надеждност.
б) туристическа суперструктура- включва онези стационарни, материално-технически елементи и връзките между тях, които са функционално профилирани и специализирани за осъществяване на конкретна производствена туристическа дейност. Суперструктурата обикновено е дело на частния сектор. Нейните компоненти участват пряко във формирането на приходи и печалба от стопанска дейност. Тук се включват: специалицирани транспортни средства ( туристически автобуси, лифтове), заведения за пребиваване( хотели, мотели), заведения за хранене и развлечения ( ресторанти, барове), търговски обекти (магазини за сувенири), спортно-развлекателни съоражения (тенис кортове), други специфични туристически съоражения (конгресни центрове).
Детерминанти на изброените факторни елементи са капацитет, качество и безопасност.

3. Институционални фактори- организационно-управленски условия, на чиято основа се институционализира туристическата изява на съответното място. В локален аспект тези предпоставки се изразяват в наличието на конкретни институции и правила за тяхното функциониране:
а) публичноправни институции- специализирани звена по туризъм към органите на местно самоуправление; териториални поделения на държавни органи (ХЕИ, РИОКОЗ и др.).
б) частноправни институции- държавни, общински и частни туристически фирми в сферата на туристически бизнес.
в) правно обединени институции- местни туристически камари, браншови съюзи на хотелиери и др.
Съществен определител на а),б),в) е качеството на създавания продукт
г) специфични локални нормативи и разпоредби- общински правилници и разпоредби, правила на браншови сдружения и др, които регламентират туристическата дейност в съответното място. Детерминантите тук са яснота, точност, рационалност.

4. Цена на потребител- общите разходи на туриста за посещение и пребиваване в туристическото място са много важен фактор за локалната туристическа изява. Като определител на фактора се налага съотношението „ цена- потребителна стойност на туристическото място”.

5. Имидж на туристическото място- включва представата на действителните и потенциалните туристи за съответното място. Характеристики на този фактор са представите и чувствата на туристите за уникалност, симпатия, гостоприемство, комфорт, изгода.

6. Готовност за посрещане на туристи- интегрален фактор за осъществяване на туризъм на дадено място. Покрива организационното, кадровото, икономическото и логистичното осигуряване на туристическите процеси в рецептивната територия. Готовността за посрещане и обслужване на туристи е конкретна реалност за туристическото м ясто, която съвпада, надхвърля или е под предварителните очаквания на туристите. Тя подсилва или ощетява настоящата и бъдещата привлекателност на туристическото място.