Лекции по Икономика

7.1. Същностна характеристика и определение на туристическото предприятие

От икономическа гледна точка предприятието е стопанско-организационна единица, в която са съсредоточени средствата за производство, които работната сила използва за производствена или друга стопанска дейност. Неговите белези са:

1. Предприятието е мястото, където се обвързват отделните елементи на трудовия процес и постигането на единство между тях.
2. То е звено в цялостната верига на нац. стопанство,в рамките на което труда се трансформира в готови продукти с цел задоволяване на различни обществени и лични нужди.
3. То е основна клетка в която протичат една част от ик. отношения в рамките на обществото.

Класическите функции на предприятието са производствена и търговска. Производствената намира израз в създаване на нов продукт под формата на стока или услуга, а търговската в осигуряване на необходимите условия за срещата му с потебителя. С еволюцията на потребностите тези функции придобиват нови качествени характеристики.
Постигането на определни резултати от туристическата стопанска дейност е свързано преди всичко с изграждането на специализирана материално-техническа база и с усвояването на стокови фондове ( суровини, материали,консумативи).
Производствената функция има няколко особености:

1. Туристическото предприятие не създава готова продукция. Резултатите от неговата дейност имат предимно нематериален характер. Като полезна дейност те губят потребителната си стойност в процеса на тяхното създаване и консумация.
2. Производствената функция на туристическото предприятие има предимно организационно – технологичен характер.
3. Производствената функция на туристическото предприятие има двояк характер. От една страна тя е свързана със създаването на отделни стоки или услуги, а от друга тя се отъждествява с организирането на пътувания с обща цена.
Специфика съществува и при реализацията на търговската функция.Тя се проявява в рамките на тур.отрасъл и е присъща само на тур.предприятия. Търговци на дребно при реализацията на продукта в туризма са пътнически агенции - стопански субекти създадени само за нуждите на отрасъла. Търговската функция на едро се реализира от първичните ‘’производители’’ и доставчици на стоки и услуги (хотелиери, ресторантьори..) и от туроператорите като вторични създатели на турист.продукт.
Заедно с отбелязаните функции тур.предприятие осъществява допълнителни и спомагателни функции като: експлотационни, обслужващи ,административно – управленски.
В обобщение тур.предприятие може да се определи като: ораганизационна, правна, стопанска и териториално обособена единица, която участва в създаването и реализацията на специфични по характер блага, предназначени за удовлетворяване на туристически и свързани с тях потребности.