Лекции по Икономика

10. Банков залог.

Има изключително ограничено приложение за обезпечаване на вземания на банки произтичащи от договор за кредит. Уредбата е в чл. 42 ЗБ - овластява Министерството на правосъдието съвместно с БНБ да издаде наредба за особения ред, по който могат да се удовлетворяват банките за техни вземания срещу кредитополучатели. Издава се Наредба №35 на МППЕ и УС на БНБ. според която банките могат да се удовлетворяват от заложената вещ като обезпечение по кредита чрез извлечение на сметките си, въз основа на което се издава изпълнителен лист. Чл. 237 ГПК предвижда извънсъдебни изпълнителни основания (съдебните са осъдителни съдебни решения) - в случая извлечение от сметките на кредитора. Издава се изпълнителен лист - банката може да се удовлетвори от продажбата на вещта, но чрез търг (правилата са в наредбата). Ако е предвидено в договора за залог, банката може сама да продаде вещта - по реда на Наредба № 35.