Лекции по Икономика

16. Марксическа политическа икономия

Идейни източници на марксическата политическа икономия:
1) немската класическа философия
2) английската класическа политика и икономия
3) френско утопичен социализъм
Най- ярко икономическите възгледи на Маркс, който определено се смята за енциклопедист на своето време са застъпени към фундаменталното му произведение „Капитала”.
Първи том 1867г. е озаглавен „Процес на възпроизводството на капитала” и обхваща седем отдела:
- стоки и пари
- превръщането на парите в капитал
- производството на придадена стойност
- производство на относително придадена стойност
- работната заплата
- процес на натрупване на капитал
Втори том на капитала-1885г. под редакцията на Енгелс озаглавена „Процес на обръщение на капитала”,в който се разглеждат следните проблеми:
- метаморфозите на капитала и техният кръговрат
- оборота на капитала
- възпроизводството и обръщението на целокупния обществен капитал
Трети том на капитала- излиза 1894г.В него се разглеждат следните по- важни проблеми:
- превръщането на предадената стойност в печалба
- превръщане на печалбата в средна печалба
- закон за тенденцията на средната печалба към спадане
- превръщането на стоковият капитал в търговски
- разпадане на печалбата на лихва и дивиденти
- превръщането на добавъчната печалба в ренти
- доходи и техните ренти

В началото на 20в. под редакцията на Карл Кауцки излиза четвърти том на капитала озаглавен „Теории на придадената стойност”, а в части доста големи и обемисти теории, които също представляват история на икономическата мисъл пред Маркс като се започне от Джереми Стюал, физиократите А.Смит, икономическата таблица на Кене, Карл Робертос и Рикардо Малтус и вулгарната политическа икономия в лицето на Пиер Жозев Прудон.

Наред с появата, развитието и разпространението на марксическата политическа икономия се появяват официално и критиците на Маркс- едни от най- яростните му противници.

Икономически обосновано, оборвайки Маркс е руският анархист Михаил Александрович Майбур.

В съвременната история критик на Маркс е и Евгений Михайлович Майбурд. Той поставя под съмнение следните аспекти на Марксовата икономическа теория:
- трудовата теория за стойността на Маркс
- войнственият характер на труда
- конкретен и абстрактен
- теорията на Маркс за капитала
- производството на абсолютна и относителна придадена стойност
- теорията на Маркс за превърнатите икономически форми
- схема на Маркс за разширено и просто възпроизводство
Наред с това Майбурд дискутира следните два въпроса:
1) защо Европа възприе капитала на Маркс?
2) защо напоследък Маркс тотално се отрича? Той е взаимствал много от своите икономически възгледи от представителите на английската и френската класическа политическа икономия.