Лекции по Икономика

18. Кеймбриджска и Американска школа

Това са по- конкретните математически издържани решения и постановки за действието на пазарният механизъм. Появява се фигурата на Алфред Маршал, основателя на съвременния икономист. А.Маршал налага няколко моменти:
1) теорията за времевите периоди - Маршал въвежда времеви периоди, когато в рамките на един ден се отчитат промени в платежоспособното търсене,2-производствените мощности не могат толкова бързо да технологически да реагират на промените в платежоспособното търсене,3-време в което съществува реална възможност за увеличаване на производството.
2) теория за разпределението- Маршал разглежда 4 дохода: печалба, реализация, рента и предприемачески доход, заплата за високо квалифициран труд, за риска и за управлението.
3) за пазарната цена- М.е 1ят, който по математически и графичен път установява механизма на съотношението на търсенето и предлагането в зависимост от конкуренцията и пазарната цена. Той установява, че при норм. условия връзката м/у търсене и цена е пряка.
4) за еластичната икономика- степента на еластичност или бързината на реакцията на търсенето на пазара зависи в каква степен неговия обем ще расте при определено намаляване на цените или ще намалява при определено повишаване на цените.

Американската школа се представя от създателя на американския неокласизъм Джон Бейтс Кларк- неговите приносни моменти включват:
1) теория за разпределението-то се управлява от естествени закони на всеки производствен фактор; такъв дял от материални блага, какъвто той създава за всяка допълнителна единица
2) теория за равновесието на фирмата- това е ситуация, която представлява определена комбинация м/у използваните производствени фактори, при които се получава максимална печалба.