Лекции по Икономика

22. Монетаризма на Австрийската парична школа или Неоавстрийска школа

Фридрих фон Хайек, който защитава традиционната теория за икономическа свобода на частния сектор, която трябва да бъде обезпечена от едно общество на правото и морала. Хамек застъпва тезата, че свободата е такава ситуация, която индивидите не зависят от произвола на другите.

Австрийците издигат и развиват концепцията за парите като социална институция. Т.напр. според Менгер парите не са продукт на човешко суверенно общество, а парите са източник за услуги.
Други преносни моменти на Хамек са:
- за равновесието се разглежда не като статично състояние, а като постоянно развиващ се динамичен процес.
- за стагфлацията- през 70те години на миналия век слагат край на алтернативността в икономиката на развитите страни.Това е комплексно съществуване на стагнация на производството, безработицата и инфлацията. Заговаря се още за съществуването на галопираща инфлация с високо равнище на реалния БВП.
- концепция за спонтанния ред- Хамек лансира тезата, че съществуването на пазарите се дължи на обстоятелството, че те са възникнали стихийно и спонтанно като продукт на човешката дейност при наличие на икономическа свобода и размяна без принуда.
- за конкуренцията- тя се разглежда като необходимост за рационално използване на новата информация. Хамек я сравнява с наука, » Пазарът регулира движението на стоките и услугите, а науката (конкуренция) управлението на идеите.