Лекции по Икономика

36. Изпълнение на задълженията по ценните книжа. Предявяване на ценните книжа за плащане.Осъществяване на плащането.

1. Има два вида предявяване, свързани с две различни действия - платецът може да приеме менителницата, а може и да я плати. Съществуват два вида предявяване за приемане и за плащане. Менителницата е необходимо да се предяви, защото тя е документ в обръщение и платецът не знае в кой се намира тя.
1.1. Предявяване за приемане. Всеки държател на менителницата без значение дали е легитимния приносител или 3-то лице може да я предяви за приемане. Това е така, защото приемането ползва всеки кредитор по менителницата, тъй като платецът става длъжник по менителницата. Платецът е пряк длъжник за разлика от всички останали, които са регресни длъжници. По принцип предявяването за приемане се прави по адреса или седалището на платеца. Ако менителницата е домицилирана предявяването за приемане трябва да стане по мястото на плащане. Предявяването за приемане е право на приносителя на менителницата.
1)В някои случаи обаче менителницата трябва да бъде предявена за приемане:
а.Ако падежът на менителницата е определен срок след предявяването, защото ако такава менителница не бъде предявена за приемане не може да се определи падежа. Ако не се предяви менителницата, тя няма падеж и не произвежда действие.
б.Домицилирана менителница.
в.Менителницата с домицилиат също трябва да предяви за приемане.
2)Възможно е издателят или джирантът да предпишат задължение за предявяване и да предвидят срок за предявяването. Ако няма срок за предявяване - менителницата може да се предяви до последния ден преди падежа. Ако срокът на плащането, се определя от предявяването, предявяването трябва да стане в едногодишен срок от издаването. Издателят може да намалява или намалява този срок, а джиранта може само да го намали.
3)Издателят може да забрани предявяването за приемането освен в посочените три хипотези, а джиранта може да ограничи възможността за това;
4)Какво става ако менителницата трябва да бъде предявена за приемане, а не бъде приета.
а.Ако менителницата е с падеж срок след приемането й, ако няма предявяване няма падеж.
б. Възможно е издателят или джиратаря да са предписали менителницата да бъде предявена, ако тя не бъде предявена се губи регресната отговорност.
В.Възможно е обратно е менителницата да е забранено предявяването за приемане (или определен срок) и тя да бъде предявена - тогава не възниква регресна отговорност преди падежа. Според Ан. Антонова в тази хипотеза разноските за протеста са за нарушителя на забраната.

5)Предявяването се смята, че включва две действия - показване на оригинала и покана да се приеме менителницата. Приемането акцепта е едностранна сделка, формална, на платеца, която също като джирото и менителницата трябва да е безусловна - ако приемането включва някакво условие то самото приемане е недействително, но платецът остава задължен според поставеното условие. Няма формални изисквания за приемането, достатъчно е да се напише "приета и да се подпише платеца, ако само подпис на лицевата част на менителницата това означава приемане. Приемането обаче може да е за част от сумата. Приемането има реален характер и ако менителницата не се върне на приносителя то няма действие. Не е необходимо приемането да е датирано по принцип, това е необходимо само когато падежът е обусловен от приемането или ако има задължителен срок за приемането.
6)Приемането има една основана цел и последица - то прави платецът пряк менителничен длъжник спрямо всички кредитори; Възможно е платецът да откаже приемането, като отказът трябва да се извърши чрез протест. Ако не се извърши протест се губи регресната отговорност.
1.2.Предявяване за плащане;
1)Подобно на предявяването за приемане то включва две действия: 1)представяне на документа; 2)покана за плащане.
Това положение установено в теорията на практика търпи корекции. В живота менителничните длъжници не обичат да плащат и се укриват - може да се приеме, че предявяването за плащане може да се извърши с копие от менителницата.
2)Предявяването за плащане трябва да се, извърши от легитимен приносител на менителницата - последният във веригата джиратар. Само на него може да се плати валидно.
3)Срокове за предявяване за плащане:
а.Ако менителницата е на предявяване, тя трябва да се предяви в срок от 1 година от издаването й.
б.Във всички останали случаи тя трябва да се предяви на падежа или в един от следващите два присъствени дни.
От предявяването започват да текат законни мораторни лихви. Ако менителницата не бъде предявена в тези срокове и не се извърши протест се губят регресните права (в някои случаи и само непредявяването е достатъчно).
2. Плащане. Плащането трябва да се извърши на падежа. Ако платецът плати преди падежа, той носи риска от повторно предявяване на менителницата на падежа. За да се плати валидни са необходими проверки - дали има външна валидна менителница, дали от външна страна веригата на джирата е непрекъсната. Платецът трябва да е добросъвестен, т.е. да не знае, че има проблем с правата на приносителя или да не действа при груба небрежност. Законът допуска частично плащане и кредиторът не може да откаже това частично плащане. Това правило е в интерес на всички кредитори, а не само на този, които предявява менителницата. За да се гарантира срещу повторно предявяване на менителницата платецът трябва да извърши следните действия, за да ограничи възможността за придобиване на менителницата от добросъвестни лица. Ако плаща всичко той може:
1)да изиска менителницата
2) да отбележи плащането (в тази хипотеза не може да има добросъвестни 3-ти лица). При частично плащане освен тази две възможности може да се иска и разписка от менителничния кредитор.