Лекции по Икономика

5. Неизпълнение на търговски сделки. Видови неизпълнение.

На неизпълнението на търговска сделка са посветени само четири разпоредби на ТЗ. За неуредените с този закон положения за неизпълнението на търговските сделки се прилагат преди всичко разпоредбите на гражданското законодателство (чл. 288). Значение ще има и учението за неизпълнението на договорните задължения.
Задължението в обвързаност на длъжника да осъществи известен резулат. Неосъщестаяването или неточното осъществяване на дължимия резултат представлява неизпълнение на договорното задължение. Случаите могат да бъдат най-разнообразни:
-недоставяне на уговорената стока;
-извършване на обещаната работа след срока;
-доставяне на стоки с недостатъци;
-доставяне на по-малко количество стока, отколкото е уговорено от страните в договора.
Разграничават се цялостно неизпълнение и неточно изпълнение.
Цялостно неизпълнение на договорното задължение е налице, когато длъжникът изобщо" не е осъществил дължимия резултат. / Например: не е доставил стоката, предвидена в договора за търговска продажба/.
Неточното изпълнение от своя страна бива: късно изпълнение, лошо изпълнение и частично изпълнение.
Късното изпълнение е неточно осъществяване на дължимия резултат по време. То поставя въпроса за отговорността на длъжника за забавянето. Лошото изпълнение е неточно осъществяване на дължимия резултат по отношение на качеството. От него се поражда въпросът, дали кредиторът може да иска само отстраняване на недостатъците или заедно с това и обезщетение за причинените вреди.
Частичноизпълнение на договора е неточно осъществяване на дължимия резултат по
количество. Кредиторът може да не приеме изпълнение на части. Но ако той все пак се е съгласил да приеме частично изпълнение, което му е било предложено от длъжника или от трето лице, то погасява дълга само до размера на изпълнението. Остава открит въпросът за последиците от неизпълнението на другата част от договорното задължение.
Специфика от ГрП: Специфични изисквания на търговския оборот - принципа на реалното изпълнение в опростеност, ефективност. Налагат специфика при непреодолимата сила /форс мажора/. отметнината, лихвите.