Лекции по Икономика

5. Либералния свят на Адам Смит

През 18век.Англия много бързо започва да променя своята икономическа и социална класова структура. Постепенно Англия от аграрна страна става индустриална държава наричана „работилницата на света”. Нарастват големите промишлени центров,земята започва да се концентрира в едрите поземлени собственици и на практика се появява нова класова структура в лицето на лордовете, капиталистите и наемните работници.Всичко това намира израз в икономическото учение на Адам Смит:
-теоретик на едрата капиталистическа манифактура
-теоретик на промишления либерализъм

Основното и най- задълбочено произведение на Адам Смит е от 1776г, известно у нас като „Богатство на народите” сбор от 5 отделни книги, които включват:
1) причина за увеличаване на производителната сила на труда и редът по,който неговия продукт се разпределя м/у различните класи.
2) за природата, натрупването и приложението на капитала
3) за различният напредък към богатството на различните народи
4) за системата на политическата икономика
5) за дохода на владетеля или държавата.
Основния принос на Адам Смит в историята на икономическата мисъл е, че той разкрива политическата икономия като цялостна наука. Известна е т.нар. „Триада на Смит” в това число три основни приносни теории, а именно:
- разделението на труда, което е мотор на икономическото развитие.
- учението за самопроизволната организация на обществото
- теорията за стопанската свобода

Смит за пръв път определя алфата (свободната конкуренция) и омегата (невидимата ръка на пазара на икономическото учение).