Лекции по Икономика

10. Национално богатство. Обхват и структура

Националното богатство на една страна е най-обобщения и синтетичен показател за нейното икономическо развитие, за цялата история на един народ.

Обхват и структура:
Структура означава елементи. От гледна точка на своя произход националното богатство се дели на 2 основни части:
1. Това са въвлечени в процеса на труда природни ресурси или култивирани природни ресурси.
2. Създадени от човешкия труд материални веществени неща през цялата история на един народ.

Елементи на националното богатство – 8 елемента:
1. Сградният фонд – всички жилища на населението, цялата инфраструктура.
2. Активните производствени фондове – машини, съоръжения, компютърни системи, автоматични системи за управления и др.
3. Всички блага за трайно ползване – имоти и т.н.
4. Земя, води, гори, напоителни съоръжения;
5. Целият фонд на животните;
6. Налично количество злато, сребро, скъпоценни камъни;
7. Произведения на изкуството, архитектурни паметници;
8. Неподдаващи се на оценка творчески способности и умения.