Лекции по Икономика

9. Трудовият пазар и неговите съвременни особености

На пазара на труда се купува и продава една особена срока, която се различава от всички останали стоки. Покупката на работна сила не е обикновена покупка.

Стойност на работната сила – самата работоспособност.

Работната сила - съвкупност от умствени, физически и духовни особености на човешката личност и тя ги предлага за определено време.

Труд – целесъобразна, съзнателна човешка дейност. Той е проявление на работната сила. Стойността на работната сила е нещо извън нея.

Известна сума от средства необходима за квалификация на работната сила.
Определена сума от средства за духовните потребности.

Самата работна заплата – 2 вида:
- номинална – сума пари, получена за времето, което се работи (час, ден, седмица) или за определено количество извършена работа.
- реална – зависи от 2 неща:
А) от номиналната – дали е по-голяма или по-малка;
Б) зависи от цените на стоките и услугите.
Иначе казано: реалната заплата е всъщност “покупателната способност” на номиналната работна заплата.

Съвременният пазар на труда се регулира от държавата. Между някои категории работници не може да има конкуренция. На този пазар има намеса, стачки и т.н.