Лекции по Икономика

8. Фондовият и валутният пазар. Основна харакреристика и особености на тези пазари

Фондовият пазар – (пазар на ценните книжа) наричан още фондова борса. Изключително важен (облигации, акции) имат пълна анонимност.

Акции – имат номинална и пазарна (реална) цена, на тази цена се купуват и продават акциите - определена пазарна цена, който се нарича курс на акциите. Той се влияе от няколко фактора.
- търсенето и предлагането;
- величината на акционерния капитал;
- величината на дивидента;
- установения лихвен процент;
- очаквани изменения в дивидента и дори политическите фактори играят роля.

Фондовият пазар и играта на борсата е плод на високоразвита пазарна икономика, където се преразпределят огромни средства и се извършват спекулации в огромни мащаби.
За да участва дадена фирма с акциите си на пазара на ценни книжа (които да са котирани) с нейната дейност да е с национално значение. Фирмата да има силни и стабилни позиции в своя отрасъл. Освен това, тя трябва да работи в развиващ се или в поне запазващ значението си отрасъл.

Котирани ценни книжа – допуснати за търгуване на борсата.
Некотирани – тези, които не са допуснати да участват в борсовите сделки с ценни книжа.

Валутен пазар – важен национален и международен пазар. Валутния пазар е пазар на чуждестранни парични единици. , но те в съвременния валутен пазар са главно възлови парични единици; а те са долари, евро, лира, швейцарски франк, японска йена и китайските пари. За тези възлови парични единици всеки ден се дават сведения. На този пазар се разменят парите на една нация с парите на друга нация. Тук не се разменят пари срещу стоки. На този пазар смисъла на думата стока липсва.

Характерно за валутния пазар:
1. На този пазар единственият предмет на договаряне е обменния курс на една парична единица. Единствената обсъждане величина на този пазар е величината на парите.
2. Най-чистата форма на търговия на фондовия пазар.
3. Валутния пазар – няма точно определено място (по телефона, по електронен път, сателитни канали).
4. Най-големия пазар на света е валутния пазар  Количеството пари, които се разменят за едно денонощие (2 трилиона).
Икономика на символите – понеже се използват символи.
5. На този пазар се търгува денонощно. Развива се постепенно.
6. Обхваща целия свят, като всяка мрежа си има свои центрове. Най-честите сделки на световните валутни центрове се равняват на 5 млрд. дори и 10 млрд.
7. На валутния пазар се действа мигновено  тъй като за секунди се решават големи сделки. Изключително важен е фактора време.
8. Валутната търговия – най-бързия начин за правене на пари, измествайки търговията с недвижими имоти.
9. Всички дилъри почти са мъже.
10. Сделките, които се сключват се наричат SPOT – 2,3 дни след сключената сделка. Форуърд (forward) – договаря се в момента, размяната на парите след известно време, дори след повече от една година.
11. Участници на валутния пазар – три групи:
- клиенти;
- дилъри – посредници на валутния пазар и не търгуват за своя сметка, а за клиенти;
- банки.
12. Печалбата се получава от разликата в курсовете.

Най-добра информация за съвременния валутен пазар може да се намери в лондонския вестник “Файненшъл тайм” (“Financial time”).