Лекции по Икономика

11. Брутен национален продукт (БНП) и национален доход

БНП (Брутен национален продукт) – е пазарната стойност на целия краен продукт в икономиката, като стоки и услуги, произведен в дадена страна в рамките на определен период от време.
БВП (Брутен вътрешен продукт) – всички стоки, които са произведени на територията на страната.
БНВП (Брутен номинален вътрешен продукт) – това е този, при който крайните продукти се оценяват по текущи цени.
РБВП (Реален брутен национален продукт) – всички стоки и услуги, които крайни продукти се оценяват по неизменни цени.

ВАЖНО: Официалния БВП не показва реалната картина.

Неформалната икономика: 4 основни елемента, които я формират и те не се отчитат или трудно се отчитат като дял от БНП, защото има безкрайно много интереси за да не се отчитат.
1. Обхваща всички забранени от закона дейности, които формират т.н. черен пазар (производство и търговия с наркотици, незаконно упражнявани професии, незаконен трафик на хора). Можем да кажем, че корупцията е тук. В развитите страни дялът на черната икономика обхваща 14% от цялата икономика. Дялът спрямо БНП там е сравнително нисък от 3% до 5%. При нас около 10%.
2. Различните видове неотчетени дейности (разрешени) – скрита икономика. Нерегистрирани икономически субекти – фирми фантоми. За такива дейности не се плащат никакви данъци и осигурителни вноски. Например – производство и търговия на оръжие, цигари и алкохол. Черната икономика се влива понякога в скритата икономика.
3. Сива икономика – разрешени от закона дейности, законни, но не се отчитат целите резултати.
4. Натурална икономика – 62% от малки селища произвеждат месо.

Национален доход – съвкупност от различни видове доходи, които получават националните субекти. Националния доход е винаги по-малък от БНП.

Непроизводителен продукт – на цялата интелигенция. Труда в тази сфера е непрестижен.

Национален доход – 2 вида доходи:
- доходи от труд – работна заплата, част от печалбата на дребни и средни фирми.
- доходи от собственост – печалба на фирми (корпоративна печалба) – рентата от земя под наем и участъци от нея;- лихвата, която се получава от средствата вложени в банкови институции;- наеми от къщи, магазини, апартаменти.

Фактори за повишаване на националния доход:
- нарастване на производителността на труда;
- научно-технически прогрес;
- увеличаване на броя на заетите.

Икономически растеж (ИР) – една икономика се намира в растеж, когато има непрекъснато строителство, откриват се нови работни места и т.н. От 18 в. насам общото количество на стоки и услуги нараства. Измерва се с темповете на нарастване на реалния БВП. По дефиниция е: изразеното в проценти увеличаване на реалния БНП. Трябва да имаме 10% годишен растеж.

Има 2 начина за увеличаване на икономическия растеж:
- когато съществуващите фактори на производството станат по-производителни;
- използване на човешкия фактор.