Лекции по Икономика

12. Същност на спестяванията. Видове

В развиващите се икономики – немалка част от нарастващите доходи на населението се превръща в нов капитал, чрез натрупване и това са спестяванията, част от които се използват за инвестиции.

По дефиниция – спестяванията са неконсумиран доход, който се превръща в резервен фонд за инвестиционна дейност или в отложено потребление на част от населението.

Съществуват 2 вида спестявания:
- чисти – равняват се на неконсумирани доходи;
- брутни – равни са на общата сума от чистите спестявания и амортизационните отчисления в икономиката.