Лекции по Икономика

13. Същност и видове инвестиции

Що е инвестиция? 
Инвестиция е нарастване на функциониращия производствен капитал по пътя на неговото натрупване чрез превръщане на част от печалбата в нов функциониращ капитал. Когато говорим за инвестиране имаме предвид влагане на паричен капитал за действие на паричния капитал. Това е същността на инвестиционния процес.

Видове инвестиции – 4 вида:
1. Строителство на нови производствени, промишлени, търговски и банкови сгради и офиси, както и строителство на сервизни бази;
2. Инвестиране в покупки – нови машини, компютърни системи и др. постижения на НТП /научно технически прогрес/;
3. Инвестиции за научни изследвания и експерименти;
4. Разходи или вложения в образованието са най-добрата инвестиция в съвременния свят.

Много голямо значение за инвестиции има ако лихвения процент е по-нисък (най-малко 5%) е сигнал, че е изгодно да се инвестира. Когато лихвения процент е по-голям е рисковано да се инвестира. Лихвения процент играе голяма роля при кредитирането. Връзката между инвестиции и доходи се нарича инвестиционен “мултипликатор”.

Акселератор – проследява влиянието на нарастване на доходите и потреблението на хората. Политика на доходите включва 3 неща:
1. Държавата определя със закон минималната надница, минималната работна заплата и минималната часова ставка.
2. Да се следи движението на доходите и цените по такъв начин, че инфлацията да се покрива от държавата.
3. Осигуряване на социално слабите хора, безработни и малцинствени групи.