Лекции по Икономика

3. Продуктите на човешкия труд като материални блага и услуги. Същност и характеристика на услугите

Продуктите на човешкия труд се делят на материални блага и услуги. Услугите са материални блага, които включват в себе си някаква човешка дейност, някакво човешко усилие, което не може да се притежава физически от хората, които използват тази дейност или усилие. От това кои компоненти (материални или не) преобладават в дадено благо, то може да се определи като продукт или услуга.

Характерни черти на услугите:
1.- услугите задоволяват човешките потребности в процеса на тяхното извършване, като вид човешка дейност и почти нямат изразен веществен характер, като материалните блага.
2. – докато движението на материалните блага минава през 4 фази: производство разпределение; размяна(при хората)потребление при услугите производство и потребление се извършват едновременно или се сливат, затова не могат да се натрупват.
3 – за разлика от материалните блага, които винаги са осезаеми, услугите не могат да се изпробват или да се проверят преди да бъдат консумирани, това се дължи на тяхната неосезаемост. Тази характерна черта чувствително увеличава рисковите елементи.
4. – услугите са хетерогенни, отличават се с голямо разнообразие и от това следва, че услугите не се поддават на стандартизиране. Те са уникални.
5. – много рядко се предлагат по единично. Обикновенно се предполагат множество свързани взаимно услуги.
6. – тъй като услугите се извършват от хора това води до разлика в качеството им. Всеки човек има собствена индивидуалност и оттук са налице и човешките взаимоотношения. Затова те трябва да се контролират и вариациите в качеството на услугите да се сведат до минимум.
7. – услугите са силно зависими от фактора – време. Изобщо всички услуги страдат от фактора време и търсенето.
8. – услугите се персонализират в изключително голяма степен, което пък поражда проблем за неделимостта на този вид дейност от качеството на работа на хората, които я извършват. Този проблем се изразява най-добре в закона за хармония на услугите (особено туристическите). Той гласи: каквото и да е качеството на закупената услуга, клиентът ще очаква всичките и съставни части да бъдат извършени на сравнително високо качествено ниво. Неотчитането на този закон може да предизвика реакция на клиента и цялата услуга да пропадне от един елемент.

Качества на хората, които работят с други хора. Висок професионализъм; приятни маниери на поведение; да са усмихнати, да излъчват доверие и добро настроение; учтиви, вежливи, клиента да се почувства важен и да приеме услугата като удоволствие.