Лекции по Икономика

4. Измерители на икономическата (производствена) дейност

Резултатите от всяка дейност трябва да се измерват.
Съществуват 4 основни показателя за измерване: производителност, интензивност, ефективност, рентабилност.

1. Най-важен – производителност – разбираме степен на плодотворност на човешкия труд, показва ни какви плодове дава производителността на труда и се измерва. Фактори от които се влияе производителността: - развитие на техниката; квалификация на работниците; организация на производството на труда; науката и нейното постижение в технологиите на труда; природните условия (за земеделието) качеството на производителност на труда; знанието.
Когато производителността на труда расте, това води до намаляване на разходите на единица продукт, оттам на стойността и намалява цената и обратно или има т.н. обратна зависимост – откритие на английски икономист Давид Рикардо.

2. Интензивност – степен на напрежение на човешкия труд; колкото степента му е по-голяма, тогава расте и разхода на човешки труд, от което следва, че разходите не намаляват работното време. По-високата интензивност на труда представлява скрито увеличение на работното време и това е едно средство за изсмукване на повече човешки труд.

3. Ефективност на производството на труда. Всяка човешка дейност трябва да дава положителен ефект да има положителни резултати. В сферата на производството ефективността се изразява с една формула – коефициент на ефективност, който е равен на производствените резултати в/у направените разходи.

4. Рентабилност (доходност) – всяка човешка дейност трябва да е доходна, а за да е такава трябва да се получава печалба – (тя е голяма обществена ценност).
Норма на рентабилност (формула).Тя е равна на Печалба /Р/х100 в/у изразходвания капитал /разход/. Нормална доходност поне 10%.