Лекции по Икономика

5. Пазарна икономика – царство на стоката и парите. Основни понятия

Стоката и парите – основни атрибути на пазарното стопанство. Стоковата размяна и стоковото стопанство са възникнали още в дълбока древност. 2 исторически типа стоково производство и размяна: - просто стоково производство и разширено (капиталистическо).
Стоково производство е това, при което произвеждаме продукти не за собствено потребление, а за размяна или продажба. Условия за възникването му: обществено разделение на труда и обособяването на производителите или появата на частната собственост в/у средствата за производство. Общественото разделение на труда – процес на специализиране на отделните производители за изработването на някакъв продукт. Стоковото производство – просто и разширено. До появата на капиталистическото пазарно стопанство е характерно т.н. просто стоково производство (хилядолетия наред) прилагано най-вече от дребни селяни и занаятчии. Разширеното (Капиталистическо стоково производство) почти всички продукти на човешкия труд се превръщат в стока и най-вече самата работна сила.

Стока – външен предмет, вещ, който със своите свойства задоволява човешки потребности от някакъв вид, освен това трябва да притежава качеството – полезност. Тази полезност се нарича – потребителна стойност или ценност. Освен това трябва да задоволява потребностите не на производителя, а на други хора или да има обществена потребителна стойност и достигайки до тези, на които служи само по пътя на покупко-продажбата по пътя на размяната. Разменна стойност на стоката – количествено отношение или пропорция, в която потребител на стойности (вещи) от един вид се разменят с потребителни стойности от друг вид. Според класиците икономисти: А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс – разменната стойност се определя от количеството труд, вложен за нейното производство.

Пари – те се явяват стока преди всичко п своя произход, стихийно са се отделили от цялата маса стоки в резултат на развитието на размяната, те са особена стока с голяма обществена роля и са противостоящи на всички други стоки. Те са признати за всеобщо разменно средство. Парите имат 5 основни функции:
1. Мярка на стойността;
2. Средство за обръщение;
3. Средство за образуване на съкровище или средство за натрупване;
4. Платежно средство;
5. Световни пари.

Има 3 основни вида пари: монети, книжни пари и кредитни пари.

Книжни пари – за първи път през средновековието. Те са парични знаци на стойността. С тяхната поява се свързват явленията:инфлация, девалвация, ревалация, дефлация.

Инфлация – процес на понижаване на покупателната способност на паричната единица на една страна.
Девалвация – понижаване на златното съдържание на паричната единица.
Дефлация – процес на намаляване на по-голямата част на цените на стоките и услугите и на разходите през определен период от време. Законовото регулиране на паричните дела на една държава или на нейния паричен ред се нарича валута.

Валутните курсове – 2 основни вида – твърдо фиксирани (поддържат се чрез интервенция от страна на централните банки); свободноплаващи валутни курсове – определят се от валутните пазари без намеса на централните банки.