Лекции по Икономика

6. Макроикономически аспекти на феномена пазар: същност и макроикономическа структура на съвременния пазар. Кратка характеристика на неговите основни звена.

Характеристика на пазара:
1. Пазарния свят е открит публичен свят, за разлика от производствения, който може да се наблюдава от всички хора. При него всичко се движи и се излага на показ, същевременно, пазара е средище, място за предлагане и търсене.
2. Пазара е свобода, откритост към света и достъп до нови светове.
3. Пазарния свят дава възможност на хората да се развиват и да се замогват без да имат предварително нещо свое.
4. Пазарът е ненадминат със своята отвореност. При стария вид размяна плащаш и получаваш продукта, сега може да го изплащаш и да го получиш.
5. Пазарът се превръща в сърцевина на градския живот. Без пазарите, града няма живот.
6. Пазарът винаги е център на градския живот – хората се срещат, общуват, разбират се . Още от дълбока древност пазарът е средище за размяна на информация, благодарение на него живота на хората получават тласък, движение. Пазарът осигурява икономическо равенство и икономическа свобода на хората, независимо от тяхната обществена позиция.
7. Голямото предимство на пазара е свободата на хората да избират. Но като субекти на пазара те могат да избират. Силата на пазара е в това, че не изисква никаква икономическа координация на пазара.
8. Пазарът хармонизира частния и обществен интерес на хората.
9. Възможността за избор позволява на хората да развивят своите способности.
10. Силата на пазара е , че тя позволява да се разменя частна собственост.
11. Пазарния свят със своята цивилизованост е свръх гениална ценност и най-голямо постижение на човека, без него той нямаше да се развива.

От макроикономическа гледна точка съществуват 4 вида пазар:
1. Пазар на стоки и услуги за потребление - пазар №1 водещ, най-масов, лицето на пазарната икономика. Развива се в огромни мащаби. Този пазар е пазар на крайния продукт.;
2. Пазар на средства за производство;
3. Капиталов пазар – обхваща цялата финансово – парична система. паричния пазар като 1 ел.и банковата система; фондовия пазар е втория елемент; третия е валутния пазар.
4. Трудов пазар – той се отличава от другите, защото на него се търгува само с една стока – стоката - работна сила.