Лекции по Икономика

5. Политически системи и режими

1. Политическа система – същност , видове

Политическата система на обществото е система от държавни и недържавни социални институти , осъществяващи определени политически функции. Три са основните елемента на политическата система : държавата с нейните институции, като изразители на властта, политическите организации - партии, структури за оказване на обществен натиск, тайни общества ангажирани с политиката ( масони, ротариански клубове, бенеберистките структури при евреите и др.) ,групи по интереси , църковните организации, обществото , като база на политическа система със своята специфична политическа култура, социално класова структура, особености в разстоянието в различните периоди в историческото развитие.

а) Демократична политическа система
Така, демократичната пирамида е правилно поставена.
За сравнение при останалите два типа политическа система – архаична (полуфеодална в някои арабски и африкански държави,ислямската политическа система в Иран и Либийската джамахирия и други.
Джамахирия - форма на държавно управление, различаваща се от монархията и републиката. За първи път тази форма на управление е обоснована в “Третата всемирна теория” на Муамар Кадафи. Думата “джамахирия” е неологизъм,образуван като е заменен корена на думата “джумхурия” (република) в единствено число – “джумхур”(народ) с множественото число “джамахир”( маси). Така “джамахирия” може да се преведе като “Държава на масите”. В света единствено Либия е провъзгласена за джамахирия – на 2 март 1977 год .В нея политическата система протича от горе на долу – Коран – Диктатор – Министри – Послушно общество.

б) Архаична политическа система

в) Тоталитарна политическа система

Тук политическият модел е отдолу нагоре, но държавната обществена пирамида се стеснява в средата,когато се филтрират политическите проблеми от монополна партия, преди да достигнат до законодателната част на държавата, където се вземат решенията. На практика не обществото като цяло , а една част от него и от гледна точка на един (маржинален) мироглед филтрира и препраща обществените проблеми.
Демократичната политическа система е отворена обществена система т.е обкръжаващата я среда оказва непрестанно въздействие върху нея.Има два вида въздействия: Вътрешни – от страна на самото общество (икономика,класи , партии статусни групи и други. Външни - от страна на финансови и политически институции, като ООН, ЮНЕСКО и други.

2. Елементи на демократичната политическа система
А) Държавата – е в основата на политическата система, най – важен неин елемент. Тя притежава командните височини на властта. Като сложно и многолико образование тя е обект на изследване от много науки.Например икономиката(изследва стопанския живот на държавата) културологията (културата и духовните достижения на обществото) и други.
Политологията изследва политическите институции на държавата:
- Законодателна власт(парламент)
- Изпълнителна власт (правителството с неговите органи и институции)
- съдебните органи (съд, прокуратура, следствие, затвор).
Държавата е цялостен социално – политически организъм на обществото с определена територия,население и власт.Тя е оторизирана официално да създава органи за санкции, насилие и други и единствено тя притежава такава власт в демократичното общество.Има всеобщо влияние върху всички граждани.

Б) Партиите – вторият параметър на политическата система са “организирани доброволни групировки с постоянна дейност,които претендират в името на известна коалиция за общия интерес и за обществото да поемат сами или в коалиция функциите на управлението” Р. Арон. Двата най-често срещани типа партийна система са многопартийна и двупартийна.

В) Обществени организации и движения – доброволни обединения на хора за постигане на определена цел.Няма партийна организация , а само преструктуриране на обществото на базата на различни движения.

3. Политически режим
Политическият режим разкрива средствата и методите с които се осъществява властта в политическата система. Чрез него се определя: Как се осъществява властта? Какво е мястото на човека – гражданина в нея? Какви са неговите юридически и фактически права?
Демократичните и диктаторските режими са предмет на особен интерес от страна на съвременната политология. Политическата власт при диктаторските режими има претенцията да обхване и регулира целия живот на човека , на семейството , на общността. Това е същественото в принципа на тоталитарност. Държавата обсебва обществото,поставя се над него, а диктаторът обсебва държавата и я свежда до своите тясно групови и лични интереси.Тоталитаризмът като модерно понятие се въвежда след Втората световна война с цел да се предложи обобщаващ термин за леви и десни режими, които имат много по – общо отколкото може да се изрази чрез традиционната идеологическа поляризация на комунизъм и фашизъм.