Лекции по Икономика

10. Специфики при отчитането на лизинга

Под лизингов договор се разбира споразумение по силата на което една страна, наречена лизингодател предоставя право за ползване на актив на друга страна, наречена лизингополучател за определен срок и срещу определено възнаграждение.

Лизинговият договор съдържа задължително следните клаузи:
а) предмет на договора – формулира се целта на договора
б) обект на сделката – характеризира се актива, като се съставя протокол между страните, така че дори след изтичане срока на договора, активът да може да бъде точно определим.
в) срок на договора – през него договора не може да се разваля
г) начало на договора – това е по-ранната от двете дати, дата на подписване или датата от която двете страни се обвързват с условията по договора.
д) наемна цена – това са погасителните вноски по договора, които се изплащат периодично
е) задължения и отговорности на страните по договора.

Лизинговите договори биват 2 основни вида: финансов и оперативен лизинг.
При това класифициране се взима предвид съдържанието на сделката и по-конкретно дали са прехвърлени рисковете и изгодите от собствеността на лизингополучателя. В световната практика ролята на регулатори при счетоводно третиране на лизинговите договори играе МСС 17 Лизинг. Този МСС 17 дефинира рисковете и изгодите по следния начин:
- рискове – възможни загуби от неизползвани мощности или морално остаряване
- изгоди – очаквано доходоностно използване и реализиране на печалби, поради увеличена пазарна цена
Оперативен лизинг е този, при който рискът не се носи от лизингополучателя. Рискът и изгодата си остават за сметка на лизингополучателя.
При финансовия лизинг е налице прехвърляне на рисковете и изгодите на лизингополучателя. Този лизинг е еквивалент на предоставяне на кредит от лизингодателя на лизингополучателя за един по-дълъг период. При този лизинг в края на срока се прехвърля собствеността или срока на договора съвпада с полезния живот на актива.
Придобитите активи по реда на финансовия лизинг се признават за активи в баланса на лизингополучателя, като се дебитира сметка за съответния актив срещу кредитиране на сметка за получени лизингови заеми (гр.15/ 159 сметка).
Активът се признава, въпреки че не е платен, защото счетоводния принцип „предимство на икономическо съдържание пред правната форма”. Оценката на актива е винаги по-ниската от справедливата стойност или сегашната стойност на минималните лизингови плащания (принцип на предпазливост).
Справедлива стойност – сумата, за която даден актив може да бъде заменен или даден пасив може да бъде уреден в пряка сделка (на борсата, на пазара).
Сегашна стойност на минимални лизингови плащания – за нея се използва подходяща норма на дисконтиране, като нормата на дисконтиране обикновено е лихвения процент. При изчисляване на сегашната стойност на минималните плащания, се използва следната формула.

PV = FV x       1                               R – лихвен процент;             

                         (1+R)ⁿ                            n – брой на периоди за които се изплаща лихва