Лекции по Икономика

11. Счетоводно отчитане на разходите и приходите

1. Дефиниране на разходите – те представляват намаляване на икономическата изгода по време на отчетния период под формата на намаление (изтичане) на активите или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, без да се засягат разпределенията между собствениците. Разходите се отчитат по принципа на активните сметки, но те не са активи.

2. Дефиниране на приходите – приходите представляват брутни потоци от икономически изгоди през периода, създадени в хода на обичайната дейност на предприятието, проявяващи се като увеличение на активи или намаляване на пасиви, водещи до увеличение на собствения капитал, независимо от разпределенията между собствениците.

3. Основни счетоводни принципи при отчитане на разходите и приходите:
а) текущо намаляване – приходите и разходите се отчитат счетоводно. Напр. начислени работни заплати, признаваме ги за разходи, независимо дали сме ги изплатили. Изключение бюджета
б) съпоставимост на приходите и разходите

4. Отчитане на разходите
Разходите за дейността на предприятието се отчитат двуаспектно – по икономическа дейност (гр.60) и по функционално предназначение (гр.61 – Разходи за дейността).
Финансовите разходи се отчитат по сметките от гр.62 – начислени разходи за лихви, такси, комисионни, валутни операции с ценни книжа и др.
Разходите, които не се отнасят за текущ период – абонаменти, платени авансово наеми, застраховки, се отчитат като Разходи за бъдещи периоди. Тези разходи не участват във формирането на финансовия резултат за текуща година и се посочват като позиция в счетоводния баланс.
Всички останали разходи задължително се приключват в края на отчетния период, като се кредитират срещу дебитиране на сметка Печалби и загуби за текуща година.

5. Отчитане на приходите
По сметките от гр.70 – Приходи от продажбите
гр.72 – Финансови разходи
Които в края на отчетния период се приключват като се дебитират срещу кредитиране на сметка Печалби и загуби. Не се приключват само Приходите за бъдещи периоди, които не участват във формирането на финансовия резултат, а остават като самостоятелно финансова позиция.
При приключването на приходите и разходите, което е етап от годишното счетоводно приключване се формира финансов резултат от дейността на предприятието. За това се използва сметка Печалби и загуби от текуща година (1230). По дебита й се пренасят разходите (без бъдещи периоди), а по кредита приходите (без бъдещи периоди). Дебитното салдо показва счетоводна загуба, а кредитното салдо показва счетоводна печалба.
Така формирания счетоводев финансов резултат се преобразува извън счетоводно в ЗКПО и се получава годишна загуба или облагаема печалба. След което се начислява корпоративния данък (Д-т Печалби и загуби от текуща година и К-т Разчети по корпоративен данък – гр.45) и остава чистата (балансова) печалба.