Лекции по Икономика

12. Годишно приключване и финансови отчети

Годишното счетоводно приключване се осъществява по предварително утвърден от ръководителя на предприятието график. Основните етапи на приключването са:
1) провеждане на годишна инвентаризация на активите и пасивите
2) тестване на приблизителните счетоводни оценки – напр. оценка на вземанията по повод тяхната събираемост; обезценка на материалите и др. подобни.
3) отчитане на влиянието на промените в обменните курсове по заключителен курс, а непаричните позиции в чужда валута се представят преизчислени по валутния курс към датата на сделката.
4) приключване на сметките за разходите и приходите
5) коригиране на грешки и отразяване на събития, настъпили след датата на баланса
6) съставяне на предварителна оборотна ведомост и отчет за приходите и разходите
7) преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели (по ЗКПО) и счетоводно отразяване на данъчните ефекти
8) окончателна оборотна ведомост и оформяне на годишния финансов отчет
Компоненти на годишния финансов отчет са:
- счетоводен баланс
- отчет на приходите и разходите
- отчет за парични потоци
- счетоводна политика
- отчет за управлението
- приложения
9) анализ за постигнатите през годината резултати и изготвянето на доклад за нуждите на управлението

Анализира се рентабилността чрез съотношения на рентабилност – те характеризират до каква степен дейността на предприятието е печеливш. Такива са:
- рентабилност на приходите от продажби = финансов резултат х 100
приходи от продажби
Това е печалба в 100 лв приходи
- рентабилност на собствен капитал = финансов резултат х 100
Собствен капитал  колко печелив от 100 лв от СК

- рентабилност на разходи = финансов резултат х 100
Разходи 100 лв разходи до колко печалба водят

Съотношения на ефективност – изследват взаимовръзката между приходите и разходите на предприятието.
Ефективност на разходите = приходи
Разходи

Ефективност на приходи = разходи
Приходи
Съотношения на ликвидност – способността на предприятието с наличните парични ресурси и краткосрочни активи да погасява текущите си задължения на разумна цена без излишен риск и без да се лишава от доходоностни активи.
Общата ликвидност = краткосрочни активи
краткотрайни задължения

Касова ликвидност = пари в каса
краткосрочни задължения

Абсолютна ликвидност = пари в каса и разплащателна сметка
краткосрочни задължения
Платежоспособността – ликвидност в дългжсрочен аспект