Лекции по Икономика

Бюджетно счетоводство

Лекции по Бюджетно счетоводство
Съдържание:

1. Ред за съставяне на държавния бюджет. Структура на държавния бюджет.
2. Отчитане касовото изпълнение на РБ в банките. Обща характеристика на системата на Единната сметка и технология на плащанията чрез СЕБРА.
3. Отчитане на операциите по касово изпълнение на местните бюджети в банките
4. Нормативна уредба на отчетността на бюджетните предприятия. Основни принципи и особенности.
5. Отчитане на операциите по изпълнение на РБ в Министерството на финансите.
6. Отчитане на операциите по изпълнение на РБ при първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
7. Отчитане на операциите по изпълнение на местните бюджети в общините и кметствата.
8. Особенности при отчитане на капитала в бюджетните предприятия.
9. Особености при отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия.


Лекции по Бюджетно счетоводство (вариант 2)
Съдържание:

1. Организация на счетоводството в бюджетното предприятие.
2. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетното предприятие.
3. Счетоводно отчитане на ДМА в бюджетното предприятие.
4. Счетоводно отчитане на НМДА в бюджетното предприятие.
5. Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетното предприятие.
6. Счетоводно отчитане на разчетите в бюджетното предприятие.
7. Счетоводно отчитане на паричните средства в бюджетното предприятие.
8. Счетоводно отчитане на инвестициите в бюджетното предприятие.
9. Счетоводно отчитане на разходите в бюджетното предприятие.
10. Счетоводно отчитане на приходите в бюджетното предприятие.
11. Годишно счетоводно приключване в бюджетното предприятие.