Лекции по Икономика

Банково счетоводство

Лекции по Банково счетоводство
Съдържание:

1. Същност, място и роля на отчетната информация при управлението на предприятието
2. Обща характеристика на банковата дейност
3. Структура на номера на банковия клон и банковата сметка
4. Характеристика на банковото счетоводство
5. Отчитане на пасивните банкови операции
6. Отчитане на предоставените краткосрочни заеми
7. Организация и технология на плащанията
8. Основни правила при извършване на плащанията
9. Отчитане на материалните дълготрайни активи
10. Отчитане на материалите
11. Отчитане на приходите по държавния бюджет
12. Отчитане на разходите
13. Отчитане на приходите
14. Отчитане на финансовия резултат
15. Счетоводни отчети
16. Отчитане на банковите операции
17. Елементи на финансовите отчети