Лекции по Икономика

9. Счетоводно отчитане на продукцията

Отчитане на продукцията – за счетоводно отчитане на продукцията се използва активната балансова сметка Продукция. Към нея е препоръчително да се водят подсметки като:
- продукция на склад
- продукция на отговорно пазене
- продукция на консигнация

Произведената продукция се оценява по себестойност. Според счетоводни стандарти, тя се определя от стойността на употребените материали, разходите за преработка; други разходи, свързани с производството на предприятието. Разходите за преработка включват разходите, пряко свързани с произвежданите продукти, както и постоянните и променливи общопроизводствени разходи.
Постоянни разходи не се влияят от обема производство /наем, амортизация и администарция/.
Променливи – влияят се от обема производство – материали, заплати.
Постоянните общопроизводствени разходи се разпределят за всеки произвеждан продукт на база нормалния капацитет на производствените мощности. А променливите общопроизводств. разходи се разпределят реалното използване на производствените мощности. В себестойността могат да се включват и други разходи, които са свързани с производството на предприятията. Напр: проектирането на продукт.
В себестойността не трябва да се включват вложени материали, труд или други разходи, които са свързани с производството, но са извън нормалните граници. Също така не се включват разходите по издръжка на складове, административните разходи, финансови разходи и разходите по продажба и други подобни.
Производствената продукиця се заприходява като се дебитира сметка Продукция и кредитира сметка Разходи за основна дейност или Разходи за спомагателна дейност.

Продажбата на продукцията се отчита, като:
а) се изписва продукцията
Д-т Приходи от продажби на продукция
К-т Продукция
б) се отразява прихода от продажбата
Д-т Клиенти или Парични средства - по продажна цена + ДДС
К-т Пр/ди от продадената продукция – продажна цена
К-т Разчети по ДДС - с ДДС

По сметка Приходи от продажба на продукция се установява финансовия резултат от продажбата
Дебитно салдо – загуба
Кредитно салдо – печалба

Пример: Предприятието „Х” продава продукция от вид „А” – 130 бр с фактическа себестойност 55 лв/брой и продажна цена 70 лв/брой. Начислен е 20 % ДДС по продажбата. Не е получена сумата по продажбата.
- изписване на продукцията
Д-т Приходи от продажби на продукция 7150
К-т Продукция 7150
Аналитична сметка вид „А”
130 бр х 55 лв/брой
- отразяване на продажбата
Д-т Клиенти 10920
К-т Пр/ди от продажби на продукция 9100
К-т Разчети за ДДС 1820

Да се установи, отчете и отнесе по предназначение финансовия резултат по продажбата.
Приходи от продажби на продукция
7150 / 9100
ДО 7150 / КО 9100
СУ 1950 /
ДС 9100 / КС 9100
/ Кр.С 1950

Кредитното салдо показва положителния финансов резултат

Д-т Приходи от продажби на продукция 1950
К-т Печалба и загуби от текущи години 1950