Лекции по Икономика

8. Счетоводно отчитане на стоките

Счетоводно отчитане на стоките – предприятията придобиват стоките си главно чрез покупка. Като база за оценяване на стоките, придобити чрез покупка се приема тяхната историческа стойност. Историческата стойност всъщност е тяхната доставна стойност. Тя включва покупната цена, вносни мита и акцизи, невъзстановими данъци, преки разходи по доставката и други разходи по придобиване, които допринасят за привеждане на стоките в готов за ползването им вид. Тук важи принципа на съпоставимост между приходи и разходите.
Включването на разходите по придобиването на стоките в отчетната им стойност (доставна стойност) е съобразено с принципа на съпоставимост на приходите и разходите. Изхожда се от това, че отчетната стойност на стоките трябва да бъде призната за разход, когато те се продадат, т.е. през периода през който се признават приходите от продажбата. Нарушаването на този принцип би довело до неправомерно занижаване на финансовия резултат с разходите по придобиването на все още непродадените стоки.
Отчитането на стоките е пълен аналог с отчитането на материалите. Вместо сметка Материали, се използва сметка Стоки. Специфично е отчитането на доставки на стоки от внос. Подходящо е към сметка Доставки да се въведе аналитично отчитане Доставки на стоки от чужбина. По Д-та на сметка Доставки, първо се записва покупната стойност на стоките от внос. Основание за това е издадената от чуждестранния доставчик фактура. При отразяването й се прилага централния курс на БНБ, валиден за датата на нейното издаване. По същия обменен курс се оценява възникналото задължение към чуждестранния доставчик, което се записва по К-та на сметка Доставчици. Към тази синтетична сметка се открива подсметка Доставчици от чужбина и аналитични сметки по конкретни доставчици. Изплащането на задължението към чуждестранния доставчик със средства от валутната разплащателна сметка се отчита като се дебитира Доставчици и се кредитира сметка разплащателна сметка по валута.
Тъй като задължението към доставчика е оценено по централен курс на БНБ към момента на неговото възникване, а плащането от валутната сметка е оценено по курса на БНБ в деня на плащането, възниква валутна курсова разлика, която ако е отрицателна, се отразява по дебита на сметка Разходи по валутни операции. Ако е положителна, се отразява по кредита на сметка Приходи от валутни операции.
Платените при вноса мита и митнически такси са елемент на доставната стойност и се отразяват по дебита на сметка Доставки, като се кредитира разплащателна сметка в левове или ако не са платени – Разчети с митници.
Вносът на стоки подлежи на облагане с ДДС според разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС.
Данъчната основа при внос на стоки е митническата стойност по смисъла на закона за митниците, определена в левове и увеличена с всички дължими при вноса митни сборове, такси, вноски и акцизи. Митническата стойност се определя по действащия обменен курс за митническите цели към датата на съставяне на митническата декларация. Тя не се отчита счетоводно (митническа ст/ст), а служи единствено като основа за определяне на митото, митнически такси, акцизи и ДДС на стоки от внос. Когато платения по вноса ДДС е невъзстановим за вносителя, той се включва в доставната стойност. Когато предприятието има право на данъчен кредит, ДДС се отразява по Д-та на сметка Разчети за ДДС срещу кредит Разплащателна сметка.
Когато стоките от внос подлежат на облагане с акциз, е необходимо да се спазва закона за акцизите и Правилника за прилалгането му съгласно които начисления акциз се включва в доставната стойност и в данъчната основа за облагане с ДДС.
За отчитане на взаимоотношенията между предприятията и бюджета по повод акциза, се използва сметка Разчети за акцизи.
Задача: ООД „Х” извършва внос на стоки от фирма „У” – Сирия на стойност 2800 $. Центалният курс на БНБ към датата на издаване на импортната фактура е 1.55 лв/$. Митническите власти прилагат валутен курс за митническите оценки – 1.57 лв/$. Начислени са полагащите се по вноса мита и митнически такси в размер на 220 лв. Със средства от разплащателна сметка в левове са изплатени митата, митнически такси и ДДС по вноса в размер на 20 % ДДС. Преведени са от разплащателна сметка във валута 2800 $. За погасяване на задължението към чуждестранния доставчик, като централния курс на БНБ за деня е 1.53 лв/$. Стоките са заприходени в състава на материалните запаси по доставната стойност. Предприятието „Х” използва сметка Доставки – отразяване на покупната стойност на стоките и възникналото задължение към чуждестранния доставчик по фактура.
Д-т Доставки 4340
Подсметка Доставки на стоки от чужбина
2800$ х 1.55
К-т Доставчици 4340 /2800$ х 1.55 = 4340 лв/
Подсметка Доставчици от чужбина
2800$ х 1.55
- начисляване на дължимите мита и митнически такси
Д-т Доставки 220
Подсметка Доставки на стоки от чужбина
К-т Разчети с митници 220
Това е за изплащане на дължимите на митницата сума
Д-т Разчети с митници 220
К-т Разпл сметка в левове 220
- за отразяване плащането на ДДС по вноса на стоките – изчисляването на данъчна основа включва – митническа стойност – 2800$ х 1.57 = 4396 лв
- митн такси и митото 220 лв
Данъчна основа: 4616 лв

4616 лв х 20% = 923.20 лв е дължимият ДДС
Д-т Разчети за ДДС 923.20
К-т Разплащателна сметка в лв 923.20

- за отчитане погасяване на задължението към чуждестранния доставчик
Д-т Доставчици 4340
Подсметка Доставчици на стоки от чужбина
2800$ х 1.55
К-т Разпл сметка във валута 4284
Анал. сметка Щатски долари
2800$ х 1.53
К-т Приходи от валутни операции 56 - положителна разлика

- за заприходяване на стоките в състава на материалните запаси
Д-т Стоки 4560
Подсметка Стоки от чужбина
К-т Доставки 4560
Анал. сметка Доставки на стоки от чужбина

4340 + 220 = 4560 лв е доставна стойност на стоките
Факт ст/ст + мито, митн такси