Лекции по Икономика

7. Счетоводно отчитане на материалните запаси

Материалните запаси включват в своето съдържание следните елементи, а именно:
- материали
- продукция
- стоки
- незавършено производство
- някои биологични активи с краткосрочен характер.

Материалите са ресурси с натурално-веществена форма, които се придобиват, за да бъдат вложени в дейността на предприятието и участват в нея за кратък период.
Стоките също имат материално-веществен характер, те се придобиват с цел по-нататъшна продажба и реализиране на печалба от нея.
Продукцията се създава в самото предприятие, като тя е предназначена за продажба и може да има веществен и невеществен характер.
Незавършеното производство са средства в разходи. То се установява при инвентаризация, а от чисто счетоводна гледна точка може да се определи като дебитно салдо по сметки Разходи за основна дейност и Разходи за спомагателна дейност.
Биологични активи с краткосрочен характер – включват т.нар. млади животни и животни за угояване, които се отчитат по специфичен ред, регламентиран в СС41 и МСС41.

Счетоводно отчитане на материалите – според техния характер и предназначение материалите биват основни материали, спомагателни, резервни части, горива, амбалажни материали, канцеларски и др. За счетоводното им отчитане се използват активи, балансова сметка Материали, към която е препоръчително да се открият сметки с характер на подсметки (неаналитични), отговарящи на горната класификация. Аналитичното отчитане към тези подсметки трябва да се организира по складове, по МОЛ, по конкретни видове материали и да дава информация за тяхното количество и единична цена.

а) отчитане на покупката на материалите – придобитите чрез покупка материалите се оценяват по тяхната доставна стойност. Нейните елементи са: покупна стойност (фактурна), вносни мита и такси, невъзстановими данъци и акцизи, разходи по доставката (превод, товар, разтоварване) и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите в подходящ за ползването им вид.
В доставната стойност не се включва: търговските отстъпки, работи, складови разходи за съхранение на материалите, административни разходи, финансови разходи и разходи със случаен, необичаен характер (бракуване).
Когато доставката на материалите е продължителен процес във времето и е свързана с допълнителни разходи, е препоръчително да се използва сметка Доставки. Тя е операционна, калкулационна сметка. Служи за отразяване на процеса на доставката и за калкулиране на доставната стойност на материалите. По дебита се отразяват покупната стойност на материалите и всички разходи, свързани с тяхната доставка срещу кредитиране на сметка Доставчици или Парични средства и др. След завършване на доставката, сметка Доставчици се приключва като се кредитира сформираната по нея доставна стойност срещу дебитиране на сметка Материали.
Документално основание за това записване ни дават фактури, транспортни, платежни и други документи, складова разписка за приети материали.
Платеният при покупката ДДС, ако предприятието има право на данъчен кредит, се отчита по дебитна сметка Разчети за ДДС срещу кредитиране на сметка Доставчици:
Д-т Разчети за ДДС
К-т Доставчици

б) счетоводно отчитане на придобиването на материали по безвъзмезден начин – безвъзмездно придобиване на материалите не води до изходящи парични потоци за предприятието и следователно се отчита като Други приходи от дейността.
Например: Получени са безвъзмездно горивни материали, оценени и заприходени в склада по справедлива стойност 300 лв.
Д-т Материали 300
Подсметка Горивни материали
К-т Други приходи от дейността 300

в) придобиване на материали чрез вещни вноски на съдружниците – тези материали се оценяват по справедлива стойност, дебитира се сметка Материали срещу кредитиране на сметка Основен капитал или Вземания по записани дялови вноски
Д-т Материали
К-т Основен капитал или Вземания по записани дялови вноски

Пример: Получени са от съдружници основни материали за 1400 лв, които са били записани като дялови вноски по основен капитал.
Д-т Материали 1400
Подсметка Основни материали
К-т Вземания по записани дялови вноски 960

г) отчитане на получените материали в резултат на ликвидация
Пример: Заприходени са в склада резервни части, получени в резултат на ликвидация на производствено оборудване, оценени по справедлива стойност 960 лв.
Д-т Материали 960
Подсметка резервни части
К-т Приходи по продажби на ДА 960
Подсметка Приходи от ликвидация на ДМА

д) отчитане на излишъци при инвентаризация на материали
Пример: при извършена инвентаризация е установен излишък на горива със справедлива ст/ст 240 лв
Д-т Материали 240
Подсметка Горива
К-т Други приходи от дейността 240

е) отчитане на материали от собствено производство – някои резервни части
Д-т Материали
К-т Разходи за основна дейност
или по факт. себест/ст се заприходяват
К-т Разходи за спомагателна дейност

Пример: заприходени са в склада резервни части с фактическа себестойност 800 лв, които са произведени в ремонтно – механичния цех на предприятието (спомагателно звено).
Д-т Материали 800
К-т Разходи за спомагателна дейност 800

ж) счетоводно отчитане на влагането на материалите в дейността – отпускането на материалите от склада и предаването им в употреба се документира чрез Искане за отпускане на материали или Карта за отпускане на материали. За предприятието това е разход, който се отчита двуаспектно, пръво по икономически елемент:
Д-т Разходи за материали
К-т Материали
и след това по функционално предназначение по дебита на сметки Разходи за основна дейност, Разходи за спомагателна дейност, Разходи за придобиване на ДМА, Административни разходи, Разходи за продажба на ДА срещу кредитиране на сметка Разходи за материали.

з) счетоводно отчитане на липсите на материалите, установени при инвентаризация – когато за липсата няма вина МОЛ, отчита се като други разходи. Когато липсата е по вина на МОЛ, то се задължава на по-високата измежду отчетната стойност и продажната цена на липсващия актив + ДДС. Разликата, ако пазарната стойност е по-висока, се отчита като ценова разлика по липси и начети.

и) бракуване на материали – бракуваните материали се отчитат като други разходи

й) продажба на материали се отчитат като се дебитира сметка Клиенти или Парични средства и се кредитира сметка Приходи от продажби на материали и Разчети за ДДС – ако има
Д-т Клиенти или Парични средства
К-т Приходи от продажби на материали
К-т Разчети за ДДС – ако има ДДС
Продадените материали трябва да се изпишат:
Д-т Приходи от продажби на материали
К-т Материали
По сметка Приходи от продажба на материали се формира финансовият резултат от продажбата. Дебитното салдо показва отрицателен финансова резултат от продажбата, а кредитното салдо показва положителен финансов резултат.

к) отчитане на обезценяването на материалите – обезценката на материалите се осъществява към датата на съставяне на финансовия отчет на предприятието. До стойностно намаление на материалите в края на отчетния период води тяхното обезценяване, произтичащо от нормативно регламентираното изискване – те да се представят в годишния финансов отчет по нетна реализируема стойност, ако тя е по-ниска от отчетната им стойност.
Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с разходите необходими за осъществяване на продажбата.
Ако отчетната стойност на материалите към датата на финансовия отчет е по-висока от нетна реализируема стойност, тя трябва да се намали до нетна реализируема стойност, това намаление се признава като текущ разход за предприятието. Нарича се обезценяване на материалите и се отчита със счетоводна статия:
Д-т Разходи от последваща оценка на активи
К-т Материали.
Тук има принцип на предпазливост.