Лекции по Икономика

1. Организация на счетоводството в бюджетното предприятие.

1. Обща характеристика на бюджетното предприятие
Бюджетното предприятие = предприятие от публичния сектор.
Комисията за публичния сектор (към съвета на Международната федерация на счетоводителите) определя публичния сектор като съвкупност от националните правителства, регионалните структури на властта, местните власти и свързаните с тях управленски ведомства. Държавните стопански предприятия се изключват, тъй като за тях важат общовалидните правила за предприятията от реалния стопански сектор. Предприятията от публичния сектор са ЮЛ от непроизводствена сфера, разходите на които се покриват частично или изцяло от бюджета. Бюджетните предприятия принадлежат към извънпроизводствената сфера. Извършват дейността си в съответствие със Закона за устройство на държавния бюджет, Закона за общинските бюджети и др. → Бюджетните предприятия са всички структури на бюждетната система, които извършват законосъобразна дейност и като получават средства под формата на бюджетни финансирания. Бюджетните предприятия могат да бъдат класифицирани по различни критерии:
а) според зависимостта им бюджетно финансиране
- предприятия на пълна бюджетна издръжка – поделенията на министерството на отбраната – никаква извънбюджетна дейност
- предприятия със смесено финансиране – има и извънбюджетна дейност; по-разпространени
б) според мащаба и значимостта за страната и региона:
- бюджетни предприятия с национално значение – Народно събрание, Министерство, Сметна палата, финансират се от републиканския бюджет
- Бюджетни предприятия с регионално, местно значение – областни администрации, общини, кметства
в) според сферата на функциониране
- БП от сферата на здравеопазване
- БП от сферата на образование и наука
- БП от сферата на съдебна власт
- БП от сферата на отбрана и сигурност
- други

2. Специфики в организацията на счетоводството в БП
Изискванията за това са нормативно регламентирани в Закона за счетоводството и Дирекция държавно съкровище №20/ 14.12.04 на Министерството на финансите за НСС за публичния сектор.
Основните принципи за организация на счетоводството в БП са:
1) Принцип на действащото предприятие
2) Предимство на съдържанието пред формата
3) Принцип на документална обоснованост – изискване към документиране на всяка стопанска операция
4) Съпоставимост на приходите и разходите
5) Принцип на текущо начисляване
6) Принцип на паричните потоци (касов принцип) – приходите/ разходите се признават в момента на плащане на сумата (обратно на 5). Използват се при съставяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета.
7) Принцип на предпазливостта – отчитане на всякакви предполагаеми рискове и загуби
8) Принцип на същественост – свързан е със степента на полезност на счетоводната информация.
9) Принцип на историческата цена – възприема се оценяването и отразяването на активите, капиталите и пасивите на БП в момента на тяхното придобиване или възникване.
10) Отказ от компенсиране – не се компенсират активите и пасивите
11) Принцип на задължителен сметкоплан – той се приема със заповед на Министъра на финансите. При разработването му са спазени методическото ръководство на МВФ за отчетността в областта на публичните финанси; системата на национални сметки на ООН; европейската система на национални сметки; информационната система за финансовото управление в публичния сектор.
В публичния сектор се използва и единната бюджетна класификация. БП могат да използват само предвидените в сметкоплана синтетични сметки, без да имат право да включват нови. Най-съществената специфика в организацията на счетоводството в публичния сектор е, че счетоводната система на всяко бюджетно предприятие трябва да се организира и реализира като отчетен процес в 3 направление:
а) група бюджети – включват се активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с бюджетната дейност на предприятията.
б) група извънбюджетни сметки и фондове – включват всички отчетни операции, свързани с извънбюджетни сметки и фондове на предприятието.
в) група други сметки и дейности – включват всички отчетни процедури, които не са включени в горните две групи.
Тези 3 групи трябва да се разглеждат като отделни отчетни единици или като консолидирана група от отчитащи се предприятия → Всяка стопанска операция трябва да се осчетоводи само в една отчетна група. Ако една стопанска операция засяга 2 отчетни групи трябва да се съставят отделни счетоводни статии за всяка отчетна група.

3. Роля на счетоводството при касовото изпълнение на бюджета
В закона за устройство на държавния бюджет е приет единния класификатор на бюджетните средства. При него е заложена следната класификация:
- групи (национално стопанство, население)
- раздели (показва отрасъл)
- мероприятие
- параграф
Структурата на бюджетната система у нас е:
- държавен бюджет – приема се със Закон за държавния бюджет
- бюджет на местните органи на управление (Закон за общински бюджет)
Държавният бюджет включва републикански бюджет и бюджет на съдебната система. Самият републикански бюджет се състои от: централен републикански бюджет и бюджет на държавни органи, министерства и ведомства.
Бюджета на съдебната власт се състои от бюджета на висшия съдебен съвет и останалите съдилища.
В държавния бюджет се включва и бюджета на Сметната палата, на българско национално радио и БНТ.
Бюджетните предприятия обикновено са двустепенни или тристепенни разпоредители с бюджетни кредити. Първостепенните разпоредители (Министерския съвет, НС, министерства) винаги имат бюджети, който се гласува от парламента. Второстепенните имат бюджет и бюджетна сметка, а тристепенните имат само бюджетна сметка.
Най-важната част на държавния бюджет е републиканския бюджет. Под изпълнение на републиканския бюджет се разбира ритмичното акумулиране на прогнозираните бюджетни приходи и поетапното финансиране на утвърдените бюджетни разходи. Известни са две системи за изпълнението на бюджета – ковчежническата и банковата. Ковчежническата е по-стара, при нея дължимото към държавата се събира в данъчни каси, открити в данъчни служби. Банковата система е по-модерна, превръща се във важна функция на банката. При нея банката се превръща в касиер ковчежник на държавата.
Касовото изпълнение на бюджета се извършва в БНБ
Касовото изпълнение на бюджета е, когато по конкретна сметка в конкретна банка, обслужваща съответния бюджет постъпват или напускат суми.
Фактическо изпълнение на бюджета е, когато крайния потребител на бюджетните средства извършва реален разход с тях или ги внася по сметката на висшестоящия.
Ролята на счетоводството при отчитане на касовото изпълнение на бюджета е в:
- отразяване на набирането на бюджетни приходи
- отразяване на извършените бюджетни разходи
- отчитане на резултата от изпълнението на бюджета (излишък или дефицит)

Пример: Организацията на отчетността в БП е:
а) Закон за счетоводството и бюджетния сметкоплан
б) единна класификация на приходи и разходи и система СЕБРА
в) отч. гр. бюджет, извънбюджетни и други
г) по указания на МФ