Лекции по Икономика

2. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетното предприятие.

1. Характеристика на капитала като обект на отчитане в бюджетното предприятие
Капиталът в БП е предоставени от държавата финансови източници с цел изпълнение на функциите, за които съществува съответното бюджетно предприятие. В бюджетните предприятия не съществува “собствен капитал”. Негов аналог е капиталът, който е предоставен от финансиращия бюджет. Той се нарича разполагаем капитал. Той е относителна постоянна величина, защото се променя само по решение на финансиращия бюджет и се учредява при създаването на БП.
Втори структурен елемент на капитала е акумулираното изменение в нетните активи от миналите отчетни периоди. То обхваща с натрупване резултатите от изпълнението на бюджета през предходни периоди. Може да бъде както положителна, така и отрицателна величина и затова се нарича “прираст/намаление в нетните активи от минали години”.
Третият компонент на капитала в БП е изменението в нетните активи за текущ период. Нарича се “прираст/ намаление в нетните активи за периода”. Това е резултатът от изпълнението на бюджета за една календарна година. Получава се чрез съпоставяне на приходите и разходите за периода. Може да е положителна или отрицателна величина.
За капитала и трите му компонента трябва да се създаде информация в 3 направления: бюджетна дейност, извънбюджетни дейности и други дейности. Трябва да се има предвид, че промените в нетните активи могат да бъдат предизвикани от преоценки и други събития. Те се отчитат по отделни счетоводни сметки и също се отнасят в капитала. Например: преоценки на активи, на валути, извънредни събития, необичайни и др.
Капиталът се отразява в раздел А на пасива на баланса на бюджетното предприятие.

2. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетното предприятие
Отчита се по сметките от подгрупа 100 Разполагаем капитал в БП.
с/ка 1001 – Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки
с/ка 1002 – Разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове
с/ка 1009 – Капитал в други нетни активи и дейности.

При учредяването на БП по решение на финансиращия бюджет с активите, които му се предоставят като капитал, се съставя счетоводна статия:
Д-т гр.20 ДМА, гр.21 НМДА, гр.30 Материали, придобивани стоки
Гр.50 Парични средства, гр.51 Ценни книжа
К-т 1001, 1002, 1003
Ако по решение на финансиращия бюджет се намали разполагаемия капитал, се съставя обратна на горната счетоводна статия.
Акумулираните изменения на нетните активи от предходните периоди се отчита чрез пасивните сметки от подгрупа 110 Акумулиран прираст/намаление на нетните активи
с/ка 1101 – Акумулиран прираст/намаление от бюджетни дейности
с/ка 1102 – Акумулиран прираст/намаление от извънбюджетни дейности
с/ка 1108 – Акумулиран прираст/намаление от други дейности.
с/ка 1109 – Акумулиран прираст/ намаление в нетните активи от преоценки и други събития.

Към 01.01 на отчетния период при акумулирана на положителни изменения / прираст се съставя счетоводна статия:
Д-т подгр.120 Прираст/ намаление на нетните активи за периода
К-т подгр.110 Акумулиран прираст/намаление на нетните активи

При акумулиране на отрицателни изменения на нетните активи към 01.01 се съставя статията:
Д-т подгр. 110 Акумулиран прираст/намаление на нетните активи
К-т подгр.120 Прираст/ намаление на нетните активи за периода

При акумулиране на положителни промени от преоценки и други събития:
Д-т 1301 Изменения в нетните активи от преоценка
или Д-т 1309 Изменения в нетните активи от други събития
К-т 1109 Акумулиран прираст/ намаление в нетните активи от преоценки и други събития

При акумулиране на отрицателни изменения от преоценки и други събития:
Д-т 1109 Акумулиран прираст/ намаление в нетните активи от преоценки и други събития
К-т 1301 или 1309

За измененията в нетните активи през текущия период се използват сметките от подгрупа 120 Прираст/ намаление на нетните активи за периоди
с/ка 1201 Прираст/ Намаление на нетните активи от бюджетни дейности
с/ка 1202 Прираст/ Намаление на нетните активи от извънбюджетни дейности
с/ка 1209 Прираст/ Намаление на нетните активи от други дейности
Записванията по сметките от подгр.120 идват от приключването на приходите и разходите в БП.
За приключването на разходите:
Д-т подгр.120 Прираст/ намаление на нетните активи за периоди
К-т с/ки от раздел 6 за разходите (без гр.67 и гр.69)
Гр.67 е Разходи за провизии – не се приключва
Гр.69 са Извънредни разходи – отивав 1301 и 1309.

За приключването на приходите:
Д-т Раздел 7 без гр.76 Прехвърлени обособени активи и пасиви м/у държавата, общините и други сектори на икономикта, гр. 78 Прираст/ намление на нетните активи от преоценка и гр.79 Прираст на нетните активи от други събития.
К-т подгр. 120 Прираст/ намаление на нетните активи за периоди

Разходите за провизии и извънредните разходи (гр 67 и гр.69) се приключват, както следва:
Д-т 1309
К-т 67, гр. 69
Приходите от подгр. 76 и 79 се приключват:
Д-т 76, 79
К-т 1309

Гр. 78 – Преоценка на активи и пасиви:
Ако преоценките са отрицателни, тогава е 7802 Отрицателни преоценки на активи
7808 Отрицателни преоценки на пасиви
Д-т 1301
К-т 7802, 7808 – това са активни сметки, въпреки че са приходи
Ако са приходи от преоценките – 7801 Положителни преоценки на активи
7807 Положителни преоценки на пасиви
Д-т 7801, 7807
К-т 1301