Лекции по Икономика

Лекции по Екология и устойчиво развитие

Лекции по Екология и устойчиво развитие
Съдържание:

1. Същност на съвременната екологична ситуация, възникване и развитие на концепцията за устойчиво развитие.
2. Характеристика и принципи на устойчиво развитие.
3. Екологичен подход към устойчивостта.
4. Взаимодействие и анализ на системата околна среда - икономика.
5. Показатели за измерване на устойчивото развитие.
6. Модели за анализ на устойчивостта.
7. Устойчиво използване на природните ресурси.
8. Енергийни ресурси.
9. Водни ресурси.
10. Институционална и законова рамка на екологичната политика.
11. Икономически подход и инструменти на екологичната политика за устойчиво развитие.


Лекции по Екология и устойчиво развитие (вариант 2)
Съдържание:

1. Същност на съвременната екологична ситуация (ЕС)
2. Интердисциплинарен харктер на екологията като наука
3. Структурата на ООН
4. Ролята на световните банкови институции и Световната банка за устойчивото развитие
5. Социална екологична отговорност. Корпоративна, социална отговорност.
6. Ролята на гражданското общество
7. Взаимовръзката икономика – околна среда
8. Взаимовръзка на икономиката и останалите системи при формулиране на понятието устойчивост.
9. Условия и принципи за устойчива икономика
10. Икономически и пазарни инструменти на екологическата политика