Лекции по Икономика

3. Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни активи (НМДА)

І. Характеристика на нематериалните дълготрайни активи (НМДА)
НМДА нямат физическа форма, макар и някои от тях да имат физически носители. В своето съдържание те включват:
- права върху интелектуална собственост
 лицензи на права въху интелектуалната собственост
 промишлени дизайни
 авторски и сродни на тях права
 патенти върху изобретения и полезни модели
 търговски марки
 топологии на интегрални схеми и др.
- права върху индустриална собственост
 концесии
 дългосрочни разрешения за търсене и проучване на подземни богатства и други подобни (матрици, прототипи)
- програмни продукти – създадените или закупените за нуждите на предприятието програми и пакети програми
- продукти от развойна дейност – приложение на практика на резултатите от научно – изследователската дейност
- други – права за ползване на строеж, вещни права, разходи за разработване и управление на интернет сайтове.
Нематериалните активи са непарични активи без физическа субстанция, който се притежават с цел да се използват в производството за доставка на стоки и услуги, за отдаване под наем или за административни цели. Те са разграничими (установими) активи и се контролират от предприятието и от тях се очаква бъдеща стопанска изгода. Те могат да бъдат надеждно оценени. В тази дефиниция се съдържат основните критерии за признаването на един актив като НМДА, а именно:
- идентичност на актива
- контрол от страна на предприятието
- активът да носи бъдеща икономическа изгода
- надеждно оценяване.

НМА се класифицират в 2 основни критерии:
1) Разграничими (установими)
2) Неразграничими (неустановими)
Разграничими НМА са тези, които могат да бъдат предоставени на даден собственик без необходимостта да се предоставят и свързаните с тях физически активи. В тази група могат да се включат: патенти, авторски права, лицензи, фирмени марки, квоти за внос, компютърен софтуер, специализирано ноу-хау и др.
Неразграними НМА не могат да бъдат прехвърляни на нов собственик пълноценно без да бъдат продадени и други активи или дейности на предприятието. Такъв актив е репутацията.
Положителната репутация е НМА и тя е превишение на цената на придобивания бизнес единица над справедливата стойност на активите й.

НМДА при тяхното придобиване се отчитат по историческата им цена. Най-често използваните измерители са:
1) При придобиване на НМА чрез покупка, това е цена на придобиване. Тя включва покупната цена, вносните мита, изваждат се търговските отстъпки и се добавят всички разходи, пряко свързани с подготовката на актива
2) Придобитите НМА по реда на дялови вноски на учредители се заприходяват по тяхната справедлива стойност.
3) Придобитите НМА по безвъзмезден начин се заприходяват по тяхна справедлива стойност.
4) Придобитите НМА се заприходяват чрез размяна. Ако имаме размяна на разнородни активи, се ползва справедлива стойност. Ако активите са сходни, то това е балансовата стойност на отдадения актив.
5) Вътрешно създадени НМА – трябва стриктно да се спазва МСС 38, който допуска признаването на вътрешно генерираните НМА до степента, до която разходите могат да бъдат асоциирани с резултатите от развойната фаза на програмата. Примери за такава дейност са: проектиране и изпитване на производствени модели. Според МСС 38 (международни счет стандарти) етапът на развойната дейност е значително по-напреднала фаза от изследователския етап и предприятието може да разграничи нематериалния актив и да докаже, че той е носител на икономическите изгоди и следователно да го признаят в баланса. Най-честите грешки в практиката са свързани с признаване на разходи, които не отговарят на критериите за признаване на НМА. Например: разходи за изследователската дейност (не са НМА), разходи за организация, които възникват при създаването на предприятието (хонорари за адвокати, секретариат – те не са НМА; разходи за обучение – не са НМА; разходи за реклама – не са НМА; и всички останали разходи, които не са надеждно оценили, също така не са НМА.

2. Организация на отчитането на НМА
За отчитането на НМА се използват активи, балансови (намира отражение в счетоводния баланс), счетоводни сметки.
Аналитичното отчитане трябва да бъде организирано, така че да дава информация за вида на актива, местонахождението му, МОЛ и др.
В група нетекущи дълготрайни нематериални активи могат да се включат следните сметки:
1. права върху интелектуална собственост
2. права върху индустриална собственост
3. програмни продукти
4. продукти от развойна дейност
5. други НМА
Разходите за придобиване на НМА в случаи, че са вътрешно създадени се отчитат по сметка от група Разходи за дейността, а именно – Разходи за придобиване на НМА.
Последващите оценки на НМА се отчитат като приход или разход от последващи оценки. Амортизацията на НМА се отчита като разход и коректив. Основните процеси, свързани с НМА, които са обект на отчитане са:
1. Придобиване на НМА
2. Последващо оценяване на НМА
3. Отчитане употребата на НМА
4. Отчитането на изваждането от употреба на НМА

3. Отчитане на придобиването на НМА
Може да стане от външен източник (апортна вноска, покупка, внос, безвъзмездна сделка, размяна на активи, излишъци от инвентаризация) и от собствена дейност, т.е. вътрешно генерирани. Първични счетоводни дейности зависят от начина на придобиване. Могат да бъдат: фактура, митническа декларация, транспортни документи, застрахователни документи, протокол за безвъзмездна сделка, протокол за експертна оценка, инвентаризационен опис, акт за приемане и предаване и др. Преди предаването им в употреба предприятието трябва да заведе НМА в Инвентарната книга и да създаде Амортизационен план за тях.
Получените НМА като дялови вноски от съдружници се заприходяват по тяхната справедлива стойност със счетоводна статия:
Д-т НМА
К-т Основен капитал или Вземания по записани дялови вноски
При покупка на НМА, те се заприходяват, както следва:
Д-т НМА с цена на придобиване
Д-т Разчети за ДДС
К-т Доставчици или Парични средства
Безвъзмездно придобиване
Д-т НМА
К-т Финансиране на ДА
Излишъци
Д-т НМА
К-т Други приходи от дейността
Вътрешно създаване на НМА – разходите по неговото създаване първо се отчитат като разходи по иконимечски елементи, след което се пренасят по сметка Разходи за придобиване на НМА, след което активът се заприходява като:
Д-т НМА
К-т Разходи за придобиване на НМА

4. Отчитане на последващи оценки на НМА
При последващото оценяване на НМА е допустимо използването на 2 подхода:
- препоръчителен подход
- допустим (алтернативен)

Според препоръчителния подход след първоначалното признаване НМА трябва да бъдат отчетени по тяхната цена на придобиване или себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка. Балансовата стойност на НМА е сумата, по която той се представя в баланса и е равна на неговата цена на придобиване, нетна с намалена с всяка натрупана амортизация и загуба от обезценка. Под загуба от обезценка се разбира превишението на балансовата стойност на даден актив над неговата възстановима стойност. Възстановимата стойност на НМА е по-високата от нетната продажна цена или неговата стойност в употреба. Нетната продажна цена е сумата, за която актив може да бъде реализиран – разходите по продажбите.
Ако едно предприятие възприеме препоръчителния подход, необходимо периодично да осъществява съпоставка между балансовата стойност на НМА и тяхната възстановима стойност (когато балансовата стойност е по-висока от възстановимата стойност, имаме загуба от обезценка).
Счет. отчитане на загубата от обезценка при използването на препоръчителния подход е:
Д-т Разходи от последващи оценки на НМА (активна с/ка)
К-т Обезценка на НМА (е корективна с/ка на актива)
Допустимият алтернативен подход – съгласно МСС 38 при използването на този подход са възможни 2 варианта:
а) справедливата стойност е по-висока от балансовата стойност на актива. Стандартът позволява да се увеличава стойността на актива до неговата справедлива стойност, а разликата да се отрази като приход или като резерв от преоценка.
Д-т НМА
К-т Резерви от оценки на НМА
Или
К-т Приходи от последващи оценки на НМА
б) справедливата стойност е по-ниска от балансовата стойност. Прави се обратно на горното счетоводно записване.
Д-т Резерви от оценки на НМА
Или
Д-т Разходи от последващи оценки на НМА
К-т НМА

5. Отчитане на амортизацията на НМА
При НМДА не се допуска изключение. На амортизацията подлежат всички – МСС 38. В същия стандарт е преценено, че максимален полезен срок може да бъде до 20г. Допустими са изключения само ако законовото право в някоя държава допуска по-дълъг срок на актива. В България концесията е 50 години.
Д-т Разходи за амортизация
К-т Амортизация на НМА
След което разходът за амортизация се отнася в разходи за дейността
Д-т Разходи за дейността
К-т Разходи за амортизация

6. Отчитане на изваждането от употреба на НМА
6.1. Продажба на НМА – за отписване на активи и начисляване до момента амортизация
Д-т Амортизация на НМА
Д-т Обезценка на НМА
Д-т Разходи по продажба на ДА
К-т НМА
За да отразим прихода от продажбата на актива
Д-т Клиенти с продажна цена + ДДС
Или
Д-т Парични средства
К-т Приходи от продажба на ДА - продажна цена
К-т Разчети по ДДС - с ДДС-то

6.2. Брак на НМА
Д-т Амортизация на НМА
Д-т Обезценка на НМА
Д-т Други разходи – остатъчната стойност
К-т НМА

6.3. Трансформиране на НМА във финансови активи
Това са случаи, в които НМА се предоставят като апортни вноски (стават част от капитала на други предприятия). В тези случаи НМА се оценяват от вещи лица, определени от съда. Тази оценка може да бъде по-висока, по-ниска или равна на балансовата стойност. Поради това съществуват 3 варианта на счетоводно отчитане.
а) ако експертната оценка е равна на балансовата стойност на НМА
Д-т Амортизация на НМА
Д-т Обезценка на НМА
Д-т Финансови активи (дълготрайни) с експертна оценка
К-т НМА – отчетна стойност

б) Когато експертната оценка е по-висока от балансовата стойност
Д-т Амортизация на НМА
Д-т Обезценка на НМА
Д-т Дълготрайни финансови активи – с експертна оценка
К-т НМА - остатъчна стойност
К-т Финансови приходи за бъдещи периоди (разликата, с която експерта превишава балансовата стойност = експертна оценка – балансовата стойност)

в) Когато експертната оценка е по-ниска от балансовата стойност
Д-т Амортизация на НМА
Д-т Обезценка на НМА
Д-т Дълготрайни финансови активи - с експертна оценка
Д-т Финансови разходи за бъдещи периоди = балансовата ст/ст – екпертната оценка
К-т НМА