Лекции по Икономика

4. Отчитане на финансовите активи (ФА)

Финансновите активи на едно предприятие са: ресурси с дългосрочен / нетекущ и с краткосрочен /текущ характер, собственост на предприятието или контролирани от него, от чиято употреба то очаква да извлече бъдеща стопанска изгода.
Класифицирането на финансовите активи може да бъде осъществено в 4 осн. Категории:
1. Финансови активи, държани до падеж – държим ги за дивиденти, а не за продаба.
2. Финансови активи на разположения за продажба, но не и за търгуване - Основната цел не е покупко – продажба.
3. Финансови активи, държани за търгуване – придобити са с цел – генериране на печалба от краткосрочните промени в цената или маржа.
4. Кредити и вземани – финансови активи, издадени от предприятието. Чрез директно предоставяне на пари, стоки или услуги финансовите активи биват текущи и нетекущи. Обикновено те се притежават с цел увеличаване на капитала, получаването на лихви и дивиденти и се третират като инвестиции (в инвестиционни имоти).
Акция – дивидент  капиталов инструмент (актив)
Облигация – лихва  дългов инструмент (пасив)

Инвеститорът е предприятие, което притежава инвестиция в акциите с право на глас в друго предприятие. Инвестирано предприятие е такова, което е емитирало акции с право на глас, който се притежават от инвеститор. Особености на инвестираното имущество в капиталите на други предприятия е следното:
- за предприятието, коего го инвестира – то губи притежаваната форма на въплъщение и функционалната роля и приема друга форма, именно – съучастие във вид на дялове и акционерно участие. А функционалната му роля е да носи дивидент на инвеститора. В зависимост от размера на инвестицията, предприятието инвеститор придобива влияния. Това влияние може да бъде контрол, съвместен контрол или значително влияние.
Контрол – властта за получаване на бъдещи стопански ползи, които произтичат от даден актив.
Съвместен контрол – съвместно поделяне на контрола върху дейността.
Значително влияние – властта на инвеститора да участва във вземането на решения за финансовата и оперативната политика на инвестираното предприятие.
В зависимост от степента на влияние, инвестираното предприятие може да бъде: дъщерно, смесено, асоциирано.
Дъщерно предприятие – предприятие, контролирано от друго, наречено негова майка.
Смесено – предприятие, в което има съвместно контролиране от своята страна е 3 вида: съвместно контролиране на дейност, на активи, на цели предприятия.
Асоциирано предприятие – инвеститорът има значително влияние, но то нито е дъщерно, нито е смесено.
В МСС (международни счетоводни стандарти) финансовите инструменти се определят като договор, който пораджа едновременно финансови активи в едно предприятие и финансов пасиви или капиталов инструмент в друго предприятие.

Баланса включва активи, пасиви и капитал
Едностранна форма на баланса представлява актив, пасив, капитал или отгоре надолу актив, пасив, капитал.
Двустранна форма на баланса: актив, капитал и пасив или отгоре на долу актив, капитал, пасив. Капиталът е между актива и пасива

Финансовият актив е всеки актив, който е пари, договорно право за получаване на пари или друг финансов актив от друго предприятие.
Финансовият пасив е всеки пасив, който представлява договорно задължение да се дадат пари или активи на друго предприятие, или пък да се разменят финансови инструменти при потенциално неблагоприятни условия.
Капиталов инструмент е всеки договор, който осигурява остатъчна стойност в активите на дадено предприятие след приспадане на всичките му пасиви.
Отчитането на финансови активи става с използването на сметки:
Дългосрочни/ нетекущи финансови активи
Краткосрочни/ текущи финансови активи
Сметки за финансови средства
Това са активни, балансови счетоводни сметки, към които трябва да се организира аналитично отчитане по видове активи и по видове валута.
В групата на финансови активи влизат и парични ресурси на предприятието. Това са парите в касата и парите по разплащателни, текущи, акредитвни, чекови и други сметки в банки – гр. 50 Парични средства. Едно предприятие може да има колкото си иска разплащателни сметки, в колкото иска различни банки.
Форми на безналично плащане:
- кредитен превод – нареждане за кредитен превод
- директен дебит – искане за директен дебит
- Акредитив
- Чекове – лимитирани чекови книжа (20 -25 чека) и акцентирани чекове (1 чек)
- Електронни платежни инструменти – дебитни и кредитни карти.
Текуща сметка е синоним на разплащателната сметка за бюджетните предприятия.
Акредитивна сметка – ние откриваме акредитив на друго предприятие. Преди да ни дадат стоките, ние пращаме парите в банката по акредитивна сметка
Депозитна сметка – съхранение на пари, за да печелиш от лихва.