Лекции по Икономика

5. Доходи на наети лица

Доходите на наети лица представляват всички форми на възнаграждения, предоставени от предприятието в замяна на положен труд или услуги. В категорията наети лица се включват работниците и служителите на предприятието; ръководния персонал е директорите. Като тези наети лица може да работят в предприятието на пълно работно време, на непълно работни време, на постоянна, на временна или почасова работа. Съгласно МСС 19, доходите на наети лица са:
а) краткосрочни доходи на наети лица – надници, заплати, социални осигуровки и надбавки, платен годишен отпуск по болест, разпределение от печалбата, премии, непарични възнаграждения (мед. обслужване, жилищно настаняване, ползване на автомобили и др).
б) доходи след напускане – пенсии, други пенсионни доходи, застраховка живот, мед обслужване след напускане на работа.
в) дългосрочни доходи на наети лица – допълнителни отпуски за дългогодишен трудов стаж; отпуск за празнични дни, юбилей и др; възнаграждения за дългогодишен трудов стаж; обезщетения за дългосрочна нетрудоспособност; разпределение на печалбата; премии и отсрочени обезщетения.
г) доходи при напускане – всичко, което се получава при напускане
д) доходи под формата на компенсации с акции или дялове от собствения капитал.
Доходите на наети лица се отчитат с използването на сметка Персонал. По кредита й се начисляват всички суми, дължими на персонала. Ако дебита е по-висок от кредита имаме удръжки от персонала. Обикновено салдото е кредитно и то показва задължение към наетите лица.
Доходи на наети лица са също и сумите под формата на осигуровки. Техен източник са социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателя и за сметка на наетите лица. Отчитат се по сметка Разчети с осигурители. По нейния кредит се отчитат задължения към осигурителя, а по дебита намалението на тези задължения или евентуалните вземания.

Начисляване на работна заплата
1) като разход по икономически елемент
Д-т Разходи за заплати
К-т Персонал
2) по дейности
Д-т Разходи за дейността
К-т Разходи за заплати

Начисляване на осигуровките за сметка на предприятието
- като разход по икономически елемент
Д-т Разходи за осигуровки
К-т Разчети с осигурители
- като разход по дейности
Д-т Разходи за дейности
К-т Разходи за осигуровки

Начисляване на осигуровки за сметка на персонала
Д-т Персонал
К-т Разчети с осигурители

Изграждане на работна заплата на персонала
Д-т Персонал
К-т Парични средства

Внасяне на осигуровките
Д-т Разчети с осигурители
К-т Разплащателна сметка