Лекции по Икономика

4. Счетоводни сметки. Същност, форми и съдържание.

Счетоводните сметки са способ за текущо взаимно свързано обхващане и отчитане на активите, капитала и пасивите на предприятието и стопанските процеси, групирани и систематизирани по еднородни признаци. За всеки отделен процес се води отделна сметка.
Наименованията на счетоводните сметки се обуславят от обектите на отчитане, както и от изискванията, които се предявяват за получаването на определена информация. Поради това са възможно следните варианти за определяне на наименованията на счетоводните сметки.
1. Когато обектите на текущо счетоводно отчитане са еднакви с тези обхващани чрез съответните балансови статии в счетоводния баланс, техните саименования са еднакви. Например балансова статия „транспортни средства” и сметката е „транспортни средства”.
2. Когато се поставят при балансовото обобщаване и текущото счетоводно отчитане, различни изисквания, в зависимост от целите и задачите са възможни:
а/ наименованията на балансовата статия не съвпадат с наименованието на счетоводната сметка. Например: балансова статия „Задължение към персонала”, а сметката е „персонал”.
б/ за различни еднородни обекти на отчитането представени с една балансова статия при текущото счетоводно отчитане могат да се използват няколко счетоводни сметки.
Например: балансова статия „Задължение към бюджета при текущо отчитане, разчети за ДДС и пр., данък продажби, данък внасяне, Данък доходи на физическите лица и пр. – Всички те са към задължение към бюджета
При извършване на стопански операции за всеки конкретен обект на отчитане настъпват промени в посока увеличение и намаление. От това следва, че в счетоводната сметка трябва да се отразят в две самостоятелни колони или две самостоятелни части. Разграничават се едностранна и двустранна форма на счетоводната сметка. Трябва да се посочват датата и съдържанието на стопанската операция. Едностранната форма почти не се използва.


При използването на счетоводните сметки за текущо счетоводно отчитане се борави със следните понятия:
1. Откриване на счетоводните сметки – Откриват се в началото на отчетния период или текущо, когато се появи нов обект на отчитането. Откриването на сметки в началото на отчетния период се извършва въз основа на данни от съответните статии в счетоводния баланс. Тази първоначална величина взета от счетоводния баланс се нарича НАЧАЛНО САЛДО или САЛДО НА НОВО, или НАЧАЛЕН ОСТАТЪК.
Когато откриваме сметка в текущата година няма начално салдо.
2. Водене на счетоводните сметки. – То се изразява в записване в счетоводните сметки на настъпилите изменения, в резултат на извършените стопански операции. Когато записванията се записват в дебитната страна се нарича ДЕБИТИРАНЕ, и обратно, когато са в лявата – КРЕДИТИРАНЕ.
3. Приключване на счетоводни сметки. Счетоводните сметки се приключват в края на отчетния период, или във всеки друг дискретен момент във времето, когато възникне необходимост от това.

То протича в следната последователност:
1. установяват се сборовете от сумите в дебитната, респ. Кредитна страна на сметката. В тези сборове не се включва началното салдо. Получените сборове се наричат дебитен, респ. Кредитен оборот.
2. Установява се разликата между сборовете от суми /обороти/, но след като се прибави и началното салдо. Ако то е дебитно се прибавя дебитния оборот. Ако е кредитно – кредитния оборот. Получения сбор с включено начално салдо се нарича дебитен сбор или респ. Кредитен сбор. Установената разлика се нарича крайно салдо /или остатък/ - Салдо за уравнение.
3. Установеното крайно салдо се записва в по-слабата страна за изравняване на сбора, но принадлежи на страната от която произхожда. То е начално салдо за следващия отчетен период и се посочва с счетоводния баланс чрез съответната балансова стойност.

Следва от таблицата:
Начално салдо – 300 лв.;
Дебитен оборот – 2 770 лв.;
Дебитен сбор - 3070 лв.

Кредитен оборот 1270 лв.;
Крайно салдо 1800 лв.
Крайното салдо се записва в дебитен сбор – 3070 лв.
Кредитен сбор 3070 равен на дебитен сбор 3070 лв.
Или за 2009 година началното салдо е 1800 лв.

От една счетоводна сметка може да се получи информация за:
1. за началната стойностна величина на отчитания чрез нея обект в началото на отчетния период:
2. за отделните увеличения и общата сума на увеличенията в дебитния и кредитния оборот;
3. За отделните намаления и общата им сума за отчетния период – кредитния, респективно дебитния оборот.
4. За стойностната величина на отчитания в сметката обект – крайното салдо, което е начално салдо за следващия отчетен период.

Между счетоводните сметки и счетоводния баланс съществува тясна връзка. Счетоводните сметки се откриват въз основа на данни от счетоводния баланс, а счетоводния баланс се съставя въз основа на данни от счетоводните сметки.