Лекции по Икономика

6. Класификация на счетоводните сметки. Признаци за класификация.

Класификацията на счетоводните сметки може да бъде извършена по следните признаци:
1. Връзката им със счетоводни баланс;
2. Степен на обобщаване на данните за отчитаните обекти;
3. икономическата същност на отчитаните обекти и предназначението на сметките;

Според първия признак счетоводните сметки се делят на балансови, задбалансови и небалансови:
БАЛАНСОВИ – чрез които се отчитат реални активи и пасиви. Крайните салда на тези сметки дават съдържанието на съответните активни и пасивни балансови стаии. Балансовите сметки се делят на:
- активни;
- пасивни;
- активно – пасивни;Крайно салдо равно на дебитно или нулево
В дебитната страна се записва началното салдо и увеличенията, а в кредитната страна се записват намаленията. Крайното салдо може да бъде дебитно или нулево.


Дебит кредит
1. Начално садло /загуба/ 1.начално салдо /печалба/
2. увеличение на загубите 2. увеличение на печалбите
3. намаление на печалбите 3. намаление на загубите


Сметката може в даден отчетен период да показва увеличение, в друг намаление пебалми и загуби. При тези сметки крайно салдо може да бъде равно на: кредитно равно на печалба;
Дебитно равно на загуба или равно на нула.

ЗАДБАЛАНСОВИ – чрез които се отчитат правните взаимоотношения от стопански характер. Те се използват по двойки. На всяка активна съответства пасивна. В края на отчетния период крайните салда от всички задбалансови сметки се посочват в счетоводния баланс с общата балнсова статия, условни активни, а крайните салда от пасивните – в условни пасивни.

НЕБАЛАНСОВИ – онези сметки, чрез които се отчитат стопански процеси – разходи, свързани с дейността и приходи от дейността. Тези сметки се приключват т.е. нямат салда, поради което не намират отражение в счетоводния баланс.

По втория признак за отчитане на отделните обекти, счетоводните сметки се делят на:
1. синтетични;
2. аналитични;
3. подметки;

Синтетични – тези, които се използват за счетоводно отчитане на еднородни обекти, чрез използването само на паричния измерител. Те позволят да се получават обобщени показатели за отчитаните обекти.
Аналитични – тези, при които се обхващат конкретните видове отчитане в обобщен израз чрез синтетичните сметки. Например: към синтетична сметка „стоки” ще се открият аналитични сметки за толкова вида, колкото видове са стоките.
Тук освен паричния се използва и трудови, материални измерители.
Използването на аналитичните сметки позволява да се детайлизира отчитането в зависимост целите и задачите, които се поставят. Те се откриват към дадена синтетична сметка.

Класификация според икономическата същност на отчитане.
Делят се на основни, регулиращи сметки, операционни, бюджетно-разпределителни, финансово – резултатни;

Основни сметки – чрез които се отчитат активите и пасивите: биват:
ДМА;
Материални запакси;
Разчети;
Парични средства

РЕГУЛИРАЩИ – счетоводни сметки, чрез които се отчитат стойностни величини за корегиране оценката на обекти, отчитане чрез дадена основна сметка. Тези сметки не могат да се използват самостоятелно, а са свързани с конкретна основна сметка;
В зависимост от това дали се допълва или намалява сметката на отчитания обект се делят на:
ДОПЪЛВАЩИ и НАМАЛЯВАЩИ /КОНТРАРНИ/;

Допълващите носят белезите на основната сметка, към която принадлежат. Това означава, че ако основната сметка е активна и допълващата ще носи белезите на активна.
Контрарните – носят белези обратни на основната сметка. Ако основната сметка е активна, контрарната ще носи белезите на псивна сметка и се нарича КОНТРААКТИВНА РЕГУЛИРАЩА СМЕТКА. Ако основната е пасивна – контриращата се носи белезите на активна и се нарича КОНТРАПАСИВНА.

ОПЕРАЦИОННИ сметки – чрез които се отчитат процеси, свързани с осъществяваната дейност. Те се разделят на:
1. събирателно – разпределителни;
2. калкулационни;
3. операционно – резултатни;

Събирателно-разпределителни са счетоводните сметки, които се използват за отчитане разходите по осъществяване на дейността. Според икономическата им същност такива сметки са разходи за материали, за външни услуги, за амортизация, за заплати, за социални осигуровки и др. Характерно е, че в края на отчетиня период се приключват, тъй като отчетните разходи се разпределят по предназначение

КАЛКУЛАТИВНИ СМЕТКИ – Сметки, чрез които се отчитат разходите по осъществяване на конкретната дейност /административна и др. дейност/. Такива са разходи за основна дейност, спомагателна дейност, административна дейност и други.
Тези сметки се използват за отчитане на направените разходи по дейности и за калкулиране себестойността на произведената продукция на указаните услуги.

ОПЕРАЦИОННО РЕЗУЛТАТНИ СМЕТКИ – чрез тях се отчитат процеси и резултати от тях. Такива са приходи от ппродажба на услуги, стоки и др. Сметките от тази подгрупа в края на отчетния период остават без салдо.
БЮДЖЕТНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ – чрез тях се отчитат разходи и приходи в случаите, когато моментите на тяхното възникване не съвпадат с периода, за който се отнасят.
- разходи за бъдещи периоди;
- приходи за бъдещи периоди;

ФИНАНСОВО-РЕЗУЛТАТНИ СМЕТКИ – отчитат се печалбите и загубите.