Лекции по Икономика

7. Устойчиво използване на природните ресурси.

1. Същност на природните ресурси - природни ресуси и условия са средство за съществуване на хората и главни фактори за производство. В настоящия момент човечеството експлоатира 55% от сушата , използва 13% от речните води, горите в света намаляват с около 18 млн. хектара, а извличането на руди възлиза на 100 млрд. т. и се изгарят около 7 млрд. т. горива.

Природни ресурси - всички явления и обекти , използвани в миналото, настоящето и бъдещето за пряко или косвено потребление. Към природните ресурси се отнасят : въздухът, водата, почвите, растенията, полезните изкопаеми и др. От тях без или след обработване се получават необходимите за човека храна, дрехи , покрив , отопление, осветление и т.н. - всичко необходимо, от което се нуждаят хората, за да преживяват.
Природните ресурси се разглеждат в следващите направления:
1) природни ресурси, чиято обществена полезност се изменя в резултат от стопанската дейност на човека.
2) природни ресурси, които се използват като средства на труда (земята, водата, водните пътища и т.н.)
3) природни ресурси , които са непосредствени предмети на потребление (вода, растения, животни и т.н.)
4) природни ресурси, които са банка на генетичен фонд или източници на информация за обкръжаващия ни свят

Природни условия - широко понятие, обхващащо всички аспекти на природата . Те са съчетание на природни елементи (химичен състав на водата, на въздуха, на почвата), при което може или не може да протича нормално жизнената дейност на биологичните видове, включително и човека. Всяко природно условие може да стане природен ресурс при положение, че се създават условия и предпоставки и необходимост от неговото използване

Природен капитал – всяка природна даденост, създаваща поток от екологични услуги с икономическа стойност. Това могат да бъдат различни дадености като животоподдържащи еко системи, био разнообразие, възобновяеми и невъзобновяеми ресурси. Той включва: почва, гори, водни ресурси, биологични видове и др. Природния капитал в икономиката се разглежда като актив, който съдържа потенциал да увеличава производителността на икономиката и благосъстоянието на хората.

2. Структура и класификация на природните ресурси:
Природните ресурси са извънредно разнообрази по качество, склонност към изменчивост, възобновимост и способност за многократно използване.
Класификацията на природните ресурси се извършва по два признака:
• В зависимост от използването на природните ресурси те се подразделят в следните групи:
- Производствени
- Рекреационни
- Естетически
- Научно-изследователски
Всяка една от тези групи съдържа 3 основни компоненти от природата: земни компоненти, водни компоненти и въздушни компоненти.
• В зависимост от времето, за което се използват природните ресурси:
- Изчерпаеми
- Неизчерпаеми
Изчерпаемите източници се делят на възобновими и невъзобновими:
- Възобновимите природни ресурси съставляват 99,8% от природния капитал. Това са тези природни ресурси, които имат естествената способност да попълват своите запаси във времето, съпоставимо с темповете на използването . Към тази група отнасяме различните растителни и животински екосистеми , в т.ч. и тези на естествената природа. От своя страна възобновимите ресурси се разделят на 2 групи : естествено възобновими (тези ресурси, които попълват своите резерви без намесата на човека) и изкуствено възобновими ресурси (антропогенни – поддържат се с помоща на човека)
- Невъзобновимите природни ресурси съставляват 0,2% от световния природен капитал. Към невъзобновимите ресурси се отнасят онези ресурси, които нямат естествена способност да възпроизвеждат своите запаси във времето, съответващо с темповете на тяхното използване. Разделят се на 2 подгрупи : енергийни изкопаеми ресурси и минерални суровини
Неизчерпаемите ресурси се разделят на 3 групи: космически (слънчева енергия, енергия на приливите и отливите), климатични (енергия на вятъра и на атмосферния възух) и водни ресурси.
3. Принципи на устойчиво потребление при използване на природните ресурси – използването на природните ресурси трябва да бъде подчнинено на принципа на устойчиво потребление, според който използването на всички природни ресурси трябва да постигне баланс между икономически, социални и икономически цели в процеса на подобряване благосъстоянието на хората. За да бъде спазен принципа на устойчиво потребление и да не подлагаме на заплаха природните екосистеми е необходимо при употребата на ресурси да се съобразим с определени зависимости и изисквания.
Устойчиво потребление на възобновими природни ресурси - при използването на възобновимите природни ресурси човешката дейност трябва да се изразява в ограничаване и съобразяване с естествените възможност за възпроизводство на ресурси. Устойчиво потребление на възобновими ресурси има тогава, когато добива или количеството използван ресурс е равна на 0 или е по-малко от естествената възможност на ресурса да попълва своите запаси във времето.
Устойчиво потребление на невъзобновими природни ресурси – невъзобновимите природни ресурси нямат естествената способност да попълват своите запаси. Те представляват постоянна величина. От темповете на тяхното използване зависи състоянието им. Целта е да се търси възможност за по-продължително използване на един или друг природен ресурс, да се увеличи тяхната продуктивност, да се увеличи ефективността при тяхното използване. При невъзобновимите ресурси се прилага правилото на Хартвиг – част от приходите се заделят за реинвестиране за да се гарантиране благосъстояние когато се изчерпят природните ресурси. Ако е изпълнено това условие, говорим за устойчиво потребление на невъзобновими природни ресурси.

Принципи (5 основни) за устойчива икономика:
1. Минимизация на всички ресурси за единица продукция – прилагането на този принцип означава да се удвои обема на получения краен продукт, като се намлява потребността на природните продукти за неговото получаване
2. По-пълно използване на полезните вещества на даден природен ресурс – прилането на този принцип предполага създаването на взаимносвързани производства
3. Замяна на изчерпаните дефицитни ресурси с други аналогични на тях – прилага се основно в енергетиката
4. Повторно използване - намира широко приложение в употребата на стоки за бита
5. Технологична преработка и рециклиране на употребяваните продукти

Класификация на ПР в зависимост от времето на използване
Водни ресурси
Климатични
Космически
Минерални суровини
Енергийни изкопаеми
Атропогенно възобновими
Естествено възобновими
Природни ресурси
Изчерпаеми
Неизчерпаеми
Възобновими
Невъзобновими